แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

Main Article Content

จินตวีร์ เกษมศุข

Abstract

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันขององค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่องค์กรมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย จึงจะสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันกับความเจริญเติบโตขององค์กรนี้ เป็นการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้เองที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาแนวคิด CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งผู้บริหารองค์กรต้องทำสิ่งที่ถูกต้องโดยต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ร่วมด้วย นอกเหนือจากคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการเพียงฝ่ายเดียว การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมิอาจดำเนินการได้โดยลำพังในลักษณะที่แยกต่างหากจากการประกอบธุรกิจที่เป็นกระบวนงานหลักของกิจการ ความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจมีต่อสังคมมิได้อาศัยเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่แยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) แต่ยังรวมถึงบทบาทในการดูแลรับผิดชอบผลกระทบจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-process) นับตั้งแต่การจัดการผลกระทบเชิงลบไปจนถึงการส่งมอบผลกระทบเชิงบวกในรูปของคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม

 

          To be able to run a sustainable business nowadays, it is necessary for the state and private sectors, and the state enterprises to take the stakeholders into consideration. Paying attention to the stakeholders, the society, and the environment along with the growth of the organization at the same time means giving importance on the whole process from upstream to downstream. The stakeholder theory is the fundamental concept of corporate social responsibility, which the executives have to do right things by considering all parties apart from the profit of the shareholders or the owners. Thus, relationship management between the organization and the stakeholders cannot be managed separately. It has to be done simultaneously while fulfilling the main objective of the organization, which is to run the business. Corporate social responsibility cannot be performed by providing community services solely (CSR-after-process), but includes taking responsibility for the impact of the business process (CSR-in-process), from handling the negative impacts to providing positive impacts, in the form of value, to the stakeholders and the society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เกษมศุขจ. (2016). แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน. Panyapiwat Journal, 8(2), 261-271. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65667
Section
Academic Article

References

กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์. (2555). การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม: กลยุทธ์และโอกาสขององค์กรธุรกิจประเทศกำลังพัฒนาในสังคมพลวัต. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 6(2), 83-112.

จินตวีร์ เกษมศุข. (2554). การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์. (2558). ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรที่ดีของพนักงาน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(3), 251-262.

นายคุณภาพ. (นามปากกา). (2552). Stakeholder Analysis: การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. For Quality Magazine,145 (พฤศจิกายน), 40-43.

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2555). แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ. สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2559, จาก http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/publication/files/corporate_social_responsibility.pdf

สุธิชา เจริญงาม. (2556). เริ่มต้นCSVให้ถูกทาง. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2558, จาก http://www.thaicsr.com /2013/10/csv_28.html?m=1

ThaiPR.NET. (2014). ผลสำรวจแกรนท์ธอนตันชี้กิจกรรมCSRสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาพรวมธุรกิจองค์กรได้. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2559, จาก http://www.thaipr.net/general/573955

World Wildlife Fund. (2015).โครงการจิตอาสาFordเติบโตด้วยความก้าวหน้าของพนักงานไทยที่Ford Global Week of Caringปีที่9. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.wwf.or.th/?244872/Ford-Volunteer-Projects-Expand-as-Employees-in-Thailand-Go-Further-in-Ninth-Annual-Ford-Global-Week-of-Caring

Barnard, C. I. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Cheng, W. L. & Ahmad, J. (2010). Incorporating stakeholder approach in corporate social responsibility (CSR): A case study at multinational corporations (MNCs) in Penang. Social Responsibility Journal,6(4), 593-610.

CSR Asia. (2010). Developing and implementing a CSR/sustain able development strategy in your company. In CSR Asia Summit 2010: Strategic solutions for sustainability, Hong Kong.

Doorley, J. & Garcia, H. F. (2007). Reputation Management: The key to successful public relations and corporate communications.New York: Routledge.

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.

Post, J. E., Lawrence, A. T. & Weber, J. (2002). Business and Society: Corporate strategy,public policy,ethics. (International editions). McGraw-hill.

School of Change Makers. (2016). Sustain able Business.Retrieved March 17, 2016, from http://www.schoolofchangemakers.com/home/knowledge?knowledge_id=245

Srisuphaolarn, P. (2013). From altruistic and strategic CSR: How social value affected CSR development – a case study of Thailand. Social Responsibility Journal, 9(1), 56-77.

Sthapitanonda, P. & Watson, T. (2015). The Impact of Culture upon Thai CSR Concepts and Practice: A Study of Relationships between NGOs and Corporations. Asia Pacific Public Relations Journal, 16(1), 61-72.

Yakovleva, N. (2005). Corporate Social Responsibility in the Mining Industries. Aldershot: Ashgate Publishing.

Translated Thai References

Chareonngam, S. (2013). Creating Shared Value. Retrieved December 12, 2015, from http://www.thaicsr.com/2013/10/csv_28.html?m=1 [in Thai]

Hongvoranant, K. (2012). Corporate social responsibility: A strategy for business opportunities social dynamics in developing countries. Dhurakij Pundit Communication Arts Journal, 6(2), 83-112.[in Thai]

Julsawat, T. (2015). The Impact of Corporate Social Responsibility toward the Good Citizenship Behavior of Employee. Panyapiwat Journal, 7(3), 251-262. [in Thai]

Kasemsuk, C. (2011). Communication and Social Change. Bangkok: Chulalongkorn University Press.[in Thai]

Naikunnaparb. (Pseudonym). (2009). Stakeholder Analysis. For Quality Magazine,145(November), 40-43. [in Thai]

Social Responsibility Center, The Stock Exchange of Thailand. (2012). Corporate Social Responsibility. Retrieved January 16, 2016, from http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/publication/files/corporate_social_responsibility.pdf [in Thai]

ThaiPR.NET. (2014). The Survey of Grant Thornton: CSR activities can build positive effects to the over view of business. Retrieved April 13, 2016, from http://www.thaipr.net/general/573955[in Thai]

World Wildlife Fund. (2015). Project Volunteers: Ford grows up with the progress of Thai employees in Ford Global Week of Caring(Year 9). Retrieved May 15, 2016, from http://www.wwf.or.th/?244872/Ford-Volunteer-Projects-Expand-as-Employees-in-Thailand-Go-Further-in-Ninth-Annual-Ford-Global-Week-of-Caring [in Thai]