แนวทางปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสม กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและความต้องการของสถานประกอบการ

Main Article Content

กษิรา กาญจนพิบูลย์
ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ถอดบทเรียนและเปรียบเทียบกระบวนการเชิงระบบของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างสององค์การเอกชนทางด้านกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (2) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพจากสององค์การ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ตัวผู้วิจัยและแนวคำถามในการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 21 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปโดยเปรียบเทียบข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจำนวน 4 คน

          ผลการศึกษาพบว่า (1) องค์การ A และองค์การ B มีการจัดลักษณะการศึกษาแบบ Work-based Education และแบบ Young Professional Retailer ตามลำดับมีความเหมือนกันโดยกำหนดนโยบาย จัดเตรียมหน่วยงาน จัดเตรียมการเรียนการสอน วางแผนการรับสมัครนักศึกษาและระบบการฝึกงาน ด้านกระบวนการทั้งก่อน-ระหว่าง-หลัง ได้ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะตามที่องค์การต้องการ สำหรับความแตกต่างนั้นทั้งสององค์การมีบริบทและวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกันไป ดังนั้นกระบวนการเชิงระบบสำหรับการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนจึงมีความแตกต่างกันเพื่อให้สอดรับกับองค์การของตน (2) แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามแนวการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมแบ่งตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การผู้ใช้บัณฑิตควรกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเลือกกลุ่มสถาบันการศึกษาและควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลงานโดยเฉพาะ และออกแบบเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วย จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน จัดกิจกรรมที่วัดความรู้และทักษะเพื่อควบคุมคุณภาพของนักศึกษา ด้านสถาบันการศึกษาควรต้องทำการตลาดเชิงรุกผ่านการทำความร่วมมือกับองค์การภาคเอกชน จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ชัดเจนและเตรียมรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ด้านการดำเนินการร่วมกันควรกำหนดขั้นตอนและกระบวนการจากทั้งสองฝ่าย เมื่อจบโครงการควรมีการจัดอภิปรายร่วมกันเพื่อนำปัญหามาปรับปรุงกระบวนการทั้งระบบ

 

            The objectives of this study were to (1) identify a lesson learned and compare the systematic process of Work-integrated Learning (WiL) between two private retail organizations and (2) examine the practical guidelines on Work-integrated Learning according to the desirable characteristics of the students in Bachelor Degree of Business Administration and the enterprises’ needs. A qualitative study was conducted to investigate the performances of two organizations, a multiple case study was designed; documentary analysis and in-depth interviews were then mainly used for gathering data from 21 selected participants. In the process of data analysis, useful data and related information were systematically managed, compared, and then summarized; moreover, a structured interview was used to collect data from 4 specialists of Work-integrated Learning. The collected data was then analyzed to determine effective practical approaches concerning a provision of Work-integrated Learning for university students and retail organizations.

              The results of this study showed that (1) the organization A and B have provided Work- integrated Learning for the students in the normal forms of Work-based Education and Young Professional Retailer respectively. There have been several similarities regarding their formal policies, setting up an active team, providing an integrated core curriculum, and planning for student recruitment strategies as well as organizing the process of training system with a readiness of performance. It was found that the students have gained various types of knowledge, skills, and experiences as required by the two organizations. Nevertheless, the organizational contexts and cultures are the particular dissimilarities between the two organizations; consequently, both organizations have a specific systematic process to provide their own Work-integrated Learning. (2) an applicable practical approach of Work-integrated Learning for the students and the firms classified by types of stakeholders in the process of educational management. Employers should have determined the forms of training that harmonize with the selection of education institutions, established an agency for particularly administering the system, and designing the career path for the students attending the WiL program. There should have been a provision for occupational workplace environmental management as well as some activities for evaluating skills, knowledge and attributes. In addition, the education institutions performing in the project should have some offensive marketing strategies that cooperate with private organizations by establishing the dynamic units taking responsibilities and providing new teaching-learning models. In terms of the technical cooperation, both the work-based learning and the employers should have collaborated to stipulate an operative process. After each WiL project is completed, there should be a final project seminar so that all the parties can summarize the entire process of the project as well as finding some interrelated issues and possible solutions to improve the WiL program. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กาญจนพิบูลย์ ก., & เพิ่มเพียร ธ. (2016). แนวทางปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสม กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและความต้องการของสถานประกอบการ. Panyapiwat Journal, 8(3), 165–177. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/73255
Section
Research Article

References

Chinintorn, P. & Plaimart, W. (2010). Success of education integrated with the work of higher education for Thailand. Retrieved March 10, 2015, from http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_7/pdf/o_edu04.pdf [in Thai]

Coll, R. K., Eames, C., Paku, L., Lay, M., Hodges, D. & Bhat, R. (2009). An exploration of the pedagogies employed to integrate knowledge in work-integrated learning. The Journal of Cooperative Education and Internships, (43), 14-35.

Cooper L., Orrell J. & Bowden, M. (2010). Work Integrated Learning: A Guide to Effective Practice. Great Britain: Tj International.

Council on Higher Education. (2011). Work-Integrated Learning: Good Practice Guide. Retrieved 15 April 2015, from http://www.che.ac.za/sites/default/files/publications/Higher_Education_Monitor_12.pdf

Faculty of Management Science Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. (2012). Bachelor of Business Administration in Business Management, Retailing Management Program. Revised Curriculum in 2012. Retrieved October 12, 2015, from http://www.vru.ac.th/spa2/SAPA8.2555/ADAC10056/561.pdf [in Thai]

Freudenberg, B., Brimble, M. & Cameron, C. (2011). WIL and generic skill development: The development of business students’ generic skills through work-integrated learning: Asia Griffith University, Australia. Pacific Journal of Cooperative Education, 12(2), 79-93.

Innovative Research Universities. (2012). Roles and Responsibilities of the Workplace Supervisor.Retrieved April 15, 2015, from https://www.jcu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/119840/jcu_111859.pdf

Martin, A. & Hughes, H. (2009). How to Make the Most of Work Integrated Learning: A Guide for Students, Lecturers & Supervisors. New Zealand: Massey University.

Ministry of Education. (2014). Education Development Plan of the Ministry of Education. Eleventh Edition AD 2012-2016. Retrieved March 5, 2015, from http://www.yupparaj.ac.th/Plan/Plan/PL-yrc012-58.pdf [in Thai]

Office of the Education Council. (2011). Research report. Development of management classes. Teaching is integrated with the work (Work Integrated Learning) in higher education in the country, Thailand (1st ed.). Bangkok: Prik-wan Graphics. [in Thai]

Office of the Education Council. (2013). “6 step 7 strategic” operating result of around six months. Office of the Education Council for the year 2556 (1st ed.). Bangkok: 21st Century.[in Thai]

Pantapalanggoon, P. (2015). The desirable characteristics of graduates to meet the needs of the graduate. Retrieved September 27, 2015, from http://www.emanage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzIyOTU=Resources [in Thai]

Panyapiwat Institute of Management. (2014). Lifting capacity development strategy for the sector Graduate Thailand. Retrieved March 13, 2015, from http://www.pim.ac.th/th/news/57/ [in Thai]

Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (2010). The seminar WiL (Work-Integrated Learning) new dimension of higher education Thailand. Retrieved September 16, 2015, from http://academic.rmutl.ac.th/2009/pdf/download530804-2.pdf [in Thai]

SABPP Fact Sheet. (2014). Work-Integrated Learning. Retrieved March 30, 2015, from http://sabpp.co.za/wp-content/uploads/2015/03/SABPP-Fact-Sheet-May-2014.pdf

Sripahon, S. (2011). The concept and style with an emphasis on teaching the learners. Retrieved April 20, 2015, from http://naruemol-learning.blogspot.com/2011/03/blog-post.html [in Thai]

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). (2016). Professional standards and professional qualifications. Business professionals Retail. Retrieved April 10, 2016, from http://www.tpqi.go.th/standard.php [in Thai]

Tonjitanon, P. & Junoisuwan, P. (2014). This form of learning. Integrated Science for the development of a new generation of graduates. Academic Journals and Research of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, (Special Issue), 189.

Ulbrich, A., Scheir, P., Lindstaedt, S. N. & Görtz, M. (2006). A Context-Model for Supporting Work-Integrated Learning. Retrieved March 25, 2015, from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.20&rep=rep1&type=pdf

Wannaiampigun, P., Sikkhabandit, S. & Teerawitthayaleart, P. (2013). The Development Cooperative Education Model of Hospitality Industrial in Private Higher Education Institutions. Journal of Industrial Education, 7(2), 66-73.

Most read articles by the same author(s)