ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

ณัฐวุฒิ วิเศษ

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความสำคัญของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยในการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 302 คน ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจำนวน 172 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test และ F-test (One – Way ANOVA)

          ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาทำงาน 41-50 ชั่วโมง/สัปดาห์ อายุของกิจการอยู่ที่ 1-5 ปี จำนวนพนักงานในกิจการ 1-30 คน ลงทุนของกิจการ ต่ำกว่า 500,000 บาท ประเภทของธุรกิจคือ การบริการ มีลักษณะการดำเนินงานแบบเจ้าของคนเดียว ส่วนใหญ่ไม่เคยประกอบธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน และไม่เคยทำงานที่อื่น ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดการมาเป็นอันดับหนึ่ง

 

          The objectives of this research were to study the opinions of small and medium enterprise entrepreneurs about the importance of demographics factors and factors influencing business operations in Nonthaburi province and to compare between demographics factors and factors influencing business operations in Nonthaburi province. The population of this research study was small and medium enterprise entrepreneurs in Nonthaburi province for 302 people. Samples consisted of 172 by using Taro Yamane at 0.05 confidential intervals. It was using purposive sampling. The tool of this study was a questionnaire. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test (One – Way ANOVA).

          The results of this study were found that the most respondents were male, between 41-50 years old, mostly bachelor degree level, mostly domicile in Bangkok, and using mostly between 41-50 working hours per week. Most respondents were also having between 1-5 years old of business, the number of employee between 1-30 people, and the Company's investment less than 500,000 baht. Types of businesses were mostly in services business.  Operations are mostly the sole owner. Most respondents never had experience on other businesses and never worked before. The opinion of factors influencing business operations of respondents was mostly on management factor.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Apiprachyasakul, K. (2004). Manufacturing Logistics and Operation Management. Bangkok: Nattaporn printing. [in Thai]

Chumchen, P. (2012). Consumer’s buying decision behavior on Prius model of Toyota car in Bangkok metropolis. Thesis Master Degree, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Colla, E. & Lapoule, P. (2012). E-commerce: exploring the critical success factors. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(11), 824-64.

Donkwa, K. (2013). Community business management on a self-sufficiency. Research Report, Suranaree University of Technology. [in Thai]

Frese, M. (2000). Management (5th ed.). USA: John Wiley & Son.Jiwamith, S. (1998). Financial Management. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Kityunyong, S. (2003). MLM business economy. Bangkok: Info media Book. [in Thai]

Kotler, P. (2003). Marketing Management. NJ: Prentice Hall.

Meechamnan, N. (2011). Marketing strategies of flowers and garden trees traders: a case study of Dong Bung Village, Muang District, Prachinburi Province. Master of Business Administration in Marketing, Faculty of business administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [in Thai]

Niyomyath, S. (2003). The characteristics of entrepreneurs in the tourism success. Bangkok: Institute for small and Medium Enterprises Development. [in Thai]

Nonthapanthavath, N. (2007). The meaning of the word the operator or owner. Retrieved April 22, 2011, from http://www.ryt9.com/s/ryt9/105366 [in Thai]

Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (2007). Small and medium-sized Enterprises report 2006 and outlook for 2007. Bangkok: Office of Small and Medium Enterprises Promotion. [in Thai]

Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (2015). Small and medium-sized Enterprises promoting report plan 3rd. Bangkok: Office of Small and Medium Enterprises Promotion. [in Thai]

Rumakom, P. (1995). Small Business Management (4th ed.). Bangkok: Physic center Publishing. [in Thai]

Sangthamthorn, A. (1999). Management in the construction business of the operator in Meuang Nakon Sawan province. Master of Business Administration, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. [in Thai]

Serirat, S. et al. (2006). Organization and Management. Bangkok: Pattana Publishing. [in Thai]

Warnishbancha, K. (2007). Statistics for research (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]