ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Main Article Content

ปัญจพร ศรีชนาพันธ์
พันธิตรา พรศิวมงคลศิริ
นุชรินทร์ ครูขยัน

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกองทุนหมู่บ้าน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และสถิติ t-test, F-test จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี ระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย/ปวช. อาชีพค้าขาย มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี 7 ปีขึ้นไป และเคยได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน นอกจากนี้ผู้ทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าจรรยาบรรณในการทำบัญชีส่งผลให้เกิดความสำเร็จในระดับมากที่สุด สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และการเข้าอบรมในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านไม่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน สำหรับประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่แตกต่างกัน

 

          This research aimed to study opinion level of village fund accountants affecting the success of conducting village fund accounting in Mueang Lampang District, Lampang Province and to study factors affecting the success of conducting village fund accounting in Mueang Lampang District, Lampang Province. The data analysis was collected by questionnaires. The data were analyzed using mean, frequency, t-test and F-test. The finding showed that most of the samples were male, 51-60 years old, with senior high school, with merchant, experience in village fund accountants for 7 years old and passes the training of village funds accounting. Furthermore, the most opinion level of village fund accountants is ethic. For, factors affecting the success of conducting village fund accounting in Mueang Lampang District, Lampang Province classified by gender, sex, education level, occupation, and training of village fund accounting which are not affect the success of conducting village fund accounting. While, different experience in village fund accountants affecting the success of conducting village fund accounting is different.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีชนาพันธ์ ป., พรศิวมงคลศิริ พ., & ครูขยัน น. (2017). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. Panyapiwat Journal, 9(1), 49–58. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85021
Section
Research Article

References

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Boonsanga, S. (2013). Factors Affecting Success of Using the SAP FI Module in Accounting: Employee’ perceptions of the companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET): Communications and Telecommunications group. Master of Accountancy Program, Dhurakij Pundit University. [in Thai]

Chuang, S. H. (2004). A resource-based perspective on knowledge management capability and competitive advantage: an empirical investigation. Expert System with Application, 27, 459-465.

Dillman, D. A., Stangster, R. L., Tarnai, J. & Rcokwood, T. (1996). Understanding Differences in people’s answers to telephone and Mail Surveys. San Francisco: Jossey-Bass.

Jinarat, V. (2015). The Leadership Influence to Organization Culture and Satisfaction of Academician and Staff of Private University in Thailand. Journal of Political Science and Law Kalasin University, 4(1), 1-26. [in Thai]

Juntho, A. (2010). Knowledge Creation Process and Performance of Construction Project Management.Master of Science, College of Innovation, Thammasat University. [in Thai]

Kittikunchotiwut, P. (2014). Knowledge Management Effectiveness and Organizational Success: An Empirical Investigation on Hotel Businesses in Thailand. Research Methodology & Cognitive Science, 12(1), 28-42. [in Thai]

Kunphommarl, M. (2007). Effective factors on administrative efficiency for managing the village and urban community funds at the best proactive level in Chiang Mai Province. Journal of Humanities and Social Sciences University, 15(23-24), 77-93. [in Thai]

Machu, S. & Prom, S. (2015). Knowledge about the accounting cost of farmers. In Wang Thong district Phitsanulok. Master of Accountancy, Phitsanulok University. [in Thai]

Meemak, T. & Boonsawad, R. (2015). Job Environments and Accountants’ Competency that Affect the Quality of Financial Reports of the Small and Medium Enterprises (SMEs) in NakhonRatchasima Province. Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Journal, 21(1), 127-140. [in Thai]

Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.

Panyachit, S. (2012). Development funds to community financial institutions: Knowledge and proposals into reality. Academic Services Journal, Prince of Songkla University, 23(3), 148-163. [in Thai]

Phuwapariyathon, C. (2011). Factors Influencing to Successful Book-Keeping and Financial Statement of Village Funds and Urban Community in the perspective of Village Funds and Urban Community. Master of Accounting, Thammasat University. [in Thai]

Rojanapanich, A. (2015). Factors Affecting on Bookkeeping Household Accounting in Urban Community. Panyapiwat Journal, 7(3), 23-36. [in Thai]

Srichanapun, P., Khiewrujee, W. & Siripun, P. (2015). Factors Affecting Problems in conducting village fund accounting in Mueang Lampang District, Lampang Province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Science), 8(2), 88-97. [in Thai]

Srisombul, K., Chantasena, C. & Saranrom, D. (2010). Factors Affecting Village Fund Management in Amphoe Sikhiu, NakhonRatchasima Province. Journal of Graduate Studies Valaya AlongKorn Rajabhat University, 3(3), 75-89. [in Thai]

Suriyasupapong, S., Nilniyom, P. & Prachsriphum, S. (2016). Relationships between Modern Practice Ethics and Job Efficiency of Cooperative Auditor in the Northeast. Journal of Accountancy and Management, 8(1), 59-69. [in Thai]

Thoncharoenkul, N. (2014). The Need for Continuing Accounting Professional Development Activities of Accountants in Bangna district and Neighborhood. Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Journal, 20(2), 90-98. [in Thai]

Tippawan, R. (2014). The level of success in management of the fund project in Village and Urban community Pakkred Municipality, Nonthaburi Province. Academic Journal of Ratchaphruek College, 5(2), 61-73. [in Thai]

Ussahawanitchakit, P. (2005). The Resource - Based View of the Firm. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 25(3), 66-77. [in Thai]

Wichienplerd, S. (2015). Village and Urban Community Fund. Retrieved December 25, 2015, from http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=105 [in Thai]

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.