หนทางสู่การทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข

Main Article Content

พรชนก ทองลาด
ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
สุขเกษม ลางคุลเสน
กาญจนา คุมา
จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
ปริยนุช ปัญญา
บัณฑิต บุษบา
ฐิฏิกานต์ สุริยสาร
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

Abstract

          การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของหนทางการทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข 2) เพื่อศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของการทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข โดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณในรูปของโมเดลสมการโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับผิดชอบสอนด้านการบัญชี จำนวน 227 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมของหนทางการทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square เท่ากับ 9.52, ค่า P-value เท่ากับ .077 ที่องศาอิสระเท่ากับ 5, ค่า RMSEA เท่ากับ .064, ค่า GFI เท่ากับ .91, ค่า AGFI เท่ากับ .90 ส่วนเส้นทางการทำวิจัยทางการบัญชีให้สำเร็จ เรียงตามสัมประสิทธิ์เส้นทางจากมากไปน้อยคือ ลักษณะนิสัยเจ็ดประการที่ทำให้งานสำเร็จ อิทธิบาท 4 การสนับสนุนของหัวหน้าหรือสังคหวัตถุธรรม กรอบปฏิบัติแปดด้านหรือมรรคมีองค์แปด ส่วนเส้นทางการทำวิจัยทางการบัญชีให้เป็นสุข เรียงตามสัมประสิทธิ์เส้นทางจากมากไปน้อยคือ กรอบปฏิบัติแปดด้านหรือมรรคมีองค์แปด ลักษณะนิสัยเจ็ดประการที่ทำให้งานสำเร็จ การสนับสนุนของหัวหน้า หรือสังคหวัตถุธรรมและอิทธิบาท 4

 

        This research aimed to develop a model of the right way to do the accounting to be successful and happy, and to study the relationship path of the accounting research for success and happiness by using quantitative studies in the form of structural equation model. The samples are 227 cases responsible for teaching accounting. The data were analyzed by statistical package for social sciences. The results showed that the proper form of the ways to do accounting for the success and happiness that is developed to be consistent with empirical data by the Chi-Square is 9.52, the P-value equals .077 at the degrees freedom equals five, the RMSEA equals .064, equals to the GFI. 91, the AGFI equals .90. The path to success in accounting research by or the support of the head, Virtues making for group integration and leadership si), framework octahedral or Noble Eightfold Path (Factors of constituents of the path). The path to happiness in accounting research by descending the path coefficients is factors of constituents of the path, the 7 habits of highly effective people, support from the head or (Virtues making for group integration and leadership), and path of accomplishment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองลาด พ., ฐิติยาปราโมทย์ ณ., ลางคุลเสน ส., คุมา ก., พงศ์พันธุ์พัฒนะ จ., ปัญญา ป., บุษบา บ., สุริยสาร ฐ., & ทิพย์วิวัฒน์พจนา ส. (2017). หนทางสู่การทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข. Panyapiwat Journal, 9(1), 135–148. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85028
Section
Research Article

References

Covey, S. R. (1989). The seven habits of highly effective people. New York: Fireside/Simon & Schuster.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1993). Putting the balanced scorecard to work. Harvard Business Review, 71(5), 134-47.

Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper and Brother.

McClelland, C. (1973). Testing for Competence rather than for Intelligence. American Psychologist, 28, 1-14.

Panyindee, J., Kongklai, J. & Jadesadalug, V. (2016). Panyapiwat Journal,8(Special Issue), 156-166. [in Thai]

Pra Dhammapitaka. (2000). Dictionary of Buddhism. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. [in Thai]

Royal Thai Government Gazette. (2010). Ministry of Education, Qualifications Bachelor’s degree (Accounting). Retrieved March 12, 2014, from http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-48%20TQF%20account%202553.pdf [in Thai]

Thailand Development Research Institute. (2014). The evaluation system for research and develop-ment of the country: a drive to practicality. Retrieved October 3, 2014, from http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/10/D2012014.pdf [in Thai]

Wikipedia. (2014). List of universities in Thailand. Retrieved August 15, 2014, from https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย [in Thai]Zikmund, W. G. (2003). Business research methods. USA, South-Western: Thomson Learning.