ศึกษาความสอดคล้องระหว่างแบบเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและข้อสอบวัดความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ในด้านไวยากรณ์

Main Article Content

ขนิษฐา พิมานมาศสุริยา

Abstract

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของแบบเรียนภาษาจีนและข้อสอบ PAT 7.4 ในด้านไวยากรณ์ 2) เพื่อนำผลวิจัยสรุปมาใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมปลาย โดยทำการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มที่ 2 อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลจากการที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์และจากการสัมภาษณ์พบว่า ลักษณะข้อสอบด้านไวยากรณ์มีความสอดคล้องกับแบบเรียนภาษาจีนในด้านของไวยากรณ์ และยังพบปัญหาที่ยังขาดความสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำให้แบบเรียนและข้อสอบมีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ในด้านแบบเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแบบเรียนภาษาจีนและข้อสอบให้มีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

           The purpose of this research: 1) to study the consistency between Chinese textbooks and grammar of PAT 7.4 tests 2) to apply result of the research for teaching Chinese in high school by interviewing two target groups: the group of Experts and scholars with experienced academic teaching Chinese in college and high school level and the group of Chinese teachers in high school level. The result of the research from analyzing and interviewing found that the characteristics of grammar exams are consistent with Chinese textbooks in terms of grammar. On the contrary, the research found that textbooks are not complete enough to make consistency between Chinese textbooks and the tests; such as, textbooks, and teaching Chinese method. However, the researcher has proposed guidance on the development of Chinese textbooks and the tests to be even more consistent. And to guide the direction of teaching Chinese in high school effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พิมานมาศสุริยา ข. (2017). ศึกษาความสอดคล้องระหว่างแบบเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและข้อสอบวัดความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ในด้านไวยากรณ์. Panyapiwat Journal, 9(1), 187–196. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85040
Section
Research Article

References

Changkhwanyuen, P. (1995). Technical of Academic Writing. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Chun, L. (2012). An Investigation Report on The Thailand PAT 7.4 Admission Exam. Suzhou: Soochow University. [in Chinese]

Kaewwipat, T. (2012). Receptive Grammar in Learning and Teaching Grammar for German as a Foreign Language. Bangkok: Ramkhamhaeng University. [in Thai]

Li, Q. (2006). Research on Teaching Chinese as Second language Texts. Beijing: The Commercial Press. [in Chinese]

Li, Y. (2015). The testing research of Chinese college entrance examination (PAT 7.4) in Thailand.Beijing: Beijing language and Culture University Press. [in Chinese]

Liangghiranthaworn, S. (2010). A Study of Chinese Teaching and Learning at High Schools in Chiang Mai. Journal of Liberal Arts Maejo University, 1(2), 43-59. [in Thai]

Lu, B. (1993). The teaching of Chinese to foreigners Research. Beijing: Beijing language and Culture University Press. [in Chinese]

Lu, B. (1993). The Theory of Teaching Chinese as Second language. Beijing: Beijing language and Culture University Press. [in Chinese]

Thanagowit, V. (2015). Using Mind Mapping to understanding communicative Chinese, Chiangmai: Secondary school of The Prince Royal’s College. Retrieved July 1, 2016, from http://academic.prc.ac.th/TeacherResearch/ResearchDetail.php [in Thai]

The Office of Chinese Language Council International Hanban. (2012). Tiyan Hanyu. Bangkok: Suksapan Panit Press. [in Thai]

Theeravit, K. (2008). Teaching Chinese language in Thailand, Primary and Secondary school.Bangkok: Chinese Studies Center Chulalongkorn University. [in Thai]

Yang, J. (2006). Hanyu jiaocheng. Beijing: Beijing language and Culture University Press. [in Chinese]

Zheng, S. (2011). A Comparative of High School Chinese Textbooks in Thailand. Guangxi: Guangxi Normal University. [in Chinese]

Zhou, G. & Chun, L. (2013). The Analysis of Thailand’s College Entrance Chinese Examination PAT 7.4. Overseas Chinese Education, 1. [in Chinese]