การพัฒนาคุณลักษณะครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตาม แนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Main Article Content

สรสิริ วรวรรณ
อดิเรก นวลศรี

Abstract

          การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของครูสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะของครูสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ โดยวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การกำหนดกรอบคุณลักษณะครูผู้สอนภาษาจีน 2) การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกรอบคุณลักษณะครูผู้สอนภาษาจีนของผู้เกี่ยวข้อง และ 3) การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะของครูสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ

          ผลการวิจัยพบว่า 1. กรอบคุณลักษณะของผู้สอนภาษาจีน พบว่า ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 1.1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับตัวของครู และ 1.2) คุณธรรมจริยธรรมที่ครูพึงปฏิบัติต่อศิษย์ 2) ด้านบุคลิกลักษณะ และ 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ผู้สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 124 คน ที่มีต่อกรอบคุณลักษณะครูผู้สอนภาษาจีน พบว่า เห็นด้วยกับคุณลักษณะของครูผู้สอนภาษาจีนอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกลักษณะ และเห็นด้วยกับคุณลักษณะของผู้สอนภาษาจีนด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 3. การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะของครูสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ ควรประกอบด้วย 3.1) การพัฒนาด้านหลักสูตรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง 3.2) การพัฒนาด้านผู้สอนที่มุ้งเน้นการถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการ มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 3.3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการใช้งานจริงของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ และ 3.4) ด้านกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มข้นในวิชาการ มีการประสานองค์ความรู้ร่วมกับสหวิทยาการ

 

          The objective of the research on middle-school Chinese instructor characteristic development according to work-based education in Bangkok Metropolitan was to examine characteristics of Chinese instructors according to learning-practice development and learning method focusing on the development of Chinese instructors’ characteristics following work-based education to education students. The methodology was divided into three stages: 1) specifying characteristic scope of Chinese instructors, 2) studying relevant people’s opinions towards the characteristic scope of Chinese instructors and 3) specifying guidelines of Chinese instructor characteristic development according to work-based education.

          According to the findings by in-depth interview among university Chinese professors, the findings showed that 1. the characteristic scope should consist of 1) morality – divided into 1.1) instructor’s morality and 1.2) desired morality for instructors to students, 2) personality and 3) learning management, 2. relevant people’s opinions including 124 middle-school Chinese instructors with at least 10 years of teaching experience towards the characteristic scope of Chinese instructors, showing that they agreed with the characteristics at the highest level for two aspects – morality and personality and agreed with the characteristics of Chinese instructors at high level, 3. The specifications on guidelines of Chinese instructor characteristic development according to work-based education should consist of 3.1) curriculum development responding students’ and graduate’s’ employers’ demands, 3.2) instructor development focusing process knowledge transfer with content improvement with respect to practical use, 3.3) teaching management responding to application through practical lessons and 3.4) support curricular activities focusing intensive academic learning and interdisciplinary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรวรรณ ส., & นวลศรี อ. (2017). การพัฒนาคุณลักษณะครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตาม แนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล. Panyapiwat Journal, 9(1), 197–208. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85041
Section
Research Article

References

Chotipipatworakul, V. (2011). Guidelines for The Administrtive Development of Rajamangala University of Technology in The Next Decade: A Case Study of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Journal for Education Administration Burapha University, 6(1), 216-231. [in Thai]

Komolavanij, S. (February 5, 2015). Interview. Assistant to the President. Panyapiwat Institute of Management. [in Thai]Kurusapha. (2013). Professional Autonomy. Retrieved November 30, 2015, from http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=136&did=254 [in Thai]

Ministry of Education. (2011). Ministry of Education Announcement, a Bachelor degree qualification standards. Branch education and of education (5-year course). Retrieved January 14, 2015, http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/education5year_R.pdf [in Thai]

Ngamsa-ard, W. (2013). Characteristics of good teachers to teach English. Retrieved December 23, 2014, from http://wassana-english.blogspot.com/2013/02/blog-post.html [in Thai]

Office of the Education Council. (2002). Education Plan (2002-2016). Bangkok: Prigwhan Graphic Company. [in Thai]

Office of the Higher Education Commission. (2011). Newsletter-the Commission on higher education, 2(74), 1-4. [in Thai]

Phacharintanakul, P. (February 16, 2015). Interview. Vice President. Panyapiwat Institute of Management. [in Thai]

Siriwat, P. (2004). The characteristics of a good teacher that affect achievement in English language learning of students. Retrieved January 8, 2014, from https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/language/10000-13187.html [in Thai]

Supanuam, K. (2008). Characteristic Thai Language Teacher. Retrieved January 14, 2015, from https://www.gotoknow.org/posts/102423 [in Thai]

Suthamanon, L. (February 10, 2015). Interview. Assistant to the President. Panyapiwat Institute of Management. [in Thai]

Teeratith, S. (2013). A Strategy in Relation to the Development of Desirable Characteristics of ASEAN Citizens Studying in Basic Education Students. Doctor of Education Degree in Educational Administration, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Yurarach, S. (2013). Developing the quality of graduate Thailand to ASEAN. Journal of Education, 15(4), 142-153. [in Thai]