ภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย

Main Article Content

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
คมทัศน์ ทัศวา

บทคัดย่อ

          การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่นิยมใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามแต่ละรูปแบบของการส่งเสริมการขายมีวิธีการดำเนินการและผลกระทบทางภาษีอากรแตกต่างกันไปเช่นภาษีกับการแจกสินค้าตัวอย่างการให้ของแถมการลดราคาการแจกคูปองการแข่งขันและการชิงโชคการรับประกันคืนเงินและการคืนเงินการเพิ่มปริมาณสมนาคุณโปรแกรมเพิ่มความภักดีต่อตราสินค้าและการจัดกิจกรรมทางการตลาดซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีผลต่อภาระภาษีแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ประกอบการควรตื่นตัวและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับองค์กรรวมทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งและไม่ควรมองข้ามที่จะต้องศึกษาทั้งหลักการภาษีอากรเพื่อการวางแผนภาษีสำหรับการส่งเสริมการขาย เนื่องจากภาระภาษีอันเกิดจากการส่งเสริมการขายถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งในการประกอบธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่เข้าใจภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบการอาจถูกประเมินให้เสียภาษีเพิ่มเติม รวมทั้งอาจต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มอันส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินกิจการที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงวิธีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในการบันทึกบัญชีและเสียภาษีให้ถูกต้องนั่นเอง

 

          Sales Promotions is one of the most popular marketing activity used in terms of conducting business, in order to attract consumer’s attention to purchase products or services. This program may have an influence on increasing sale of entrepreneurs. However, each category of sale promotion has its process and taxable impact in the different ways such as taxation of sample, premiums, price-off, coupon, contests and sweepstakes, refunds and rebates, bonus pack, loyalty programs and event marketing which impact to tax accountability differently. Therefore, this is an opportunity to stimulate and keep learning on the category of sales promotion which is the most suitable way for the organization. Indispensably, entrepreneurs cannot disregard to understand the sales promotion for tax planning strategies, due to sales promotion for tax planning strategies is one of the business operating costs. If the entrepreneurs do not understand clearly, they may have to pay additional taxes by sales promotion programs in terms of fine or surcharge and all of which would influence on increasing business operation cost. In addition, the entrepreneurs need to understand how to prepare the documents of sales promotional program properly and compliance with taxation laws, these are to benefit the entrepreneurs for transaction recording and tax paying lawfully.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Academic Staffs. (2015). Taxation of Revenue Code 2015. Bangkok: Reankhaw Printing Publisher. [in Thai]

Belch, G. E. & Belch, M. A. (2009). Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective (8th Ed.). Boston: McGraw-Hill.

Blattberg, R. B., Briesch, R. & Fox, E. J. (1995). How Promotions Work. Marketing Science, 14(3), 122-132.

Inthasang, C. (2011). Niche Market: The way to success of SMEs. Panyapiwat Journal, 2(2), 42-49. [in Thai]

Pattanapongsanon, S. & Tuntiwetchakul, N. (2013). Perception of sales promotion technique used on Facebook fanpages and consumer behavior. Journal of Public Relations and Advertising, 6(1), 111-128. [in Thai]

Srinivasan, S. S. & Anderson, R. E. (1998). Concepts and Strategy Guidelines for Designing Value Enhancing Sales Promotions. Journal of Product & Brand Management, 7(5), 410-420.

The Revenue Department. (1998). Value Added Tax: Premium. Retrieved January 10, 2016, from http://interweb.rd.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%BB%C3%D0%C7%A1%B4%20%E1%A2%%E8%A7%A2%D1%B9%20%AA%D4%A7%E2%AA%A4%20%C0%D2%C9%D5%C1%D9%C%A4%E8%D2%E0%BE%D4%E8%C1;t=5;field=1;page=9;long=1 [in Thai]

The Revenue Department. (1999a). The Demand of the Revenue Department No. Por.86/2542: Tax Invoice preparing guideline according to section 86/4 and 86/5 (tax Invoice (ABB) excluded). Retrieved July 17, 2014, from http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (1999b). Corporate Income Tax: The cost of advertising public relations. Retrieved October 1, 2016, from http://interweb.rd.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E1%A2%E8%A7%A2%D1%B9;t=5;field=1;page=3;long=1 [in Thai]

The Revenue Department. (2000). Withholding Tax, Corporate Income Tax and Value Added Tax: loyalty card exchanged into cash as a Sales Promotion project. Retrieved October 1, 2016, from http://interweb.or.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%A1%D2%C3%AA%D4%A7%E2%AA%A4%20;t=5;field=1;page=6;long=1 [in Thai]

The Revenue Department. (2002a). Withholding Tax: Premium Goods for Sales Promotions. Retrieved July 17, 2014, from http://interweb.rd.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%A1%D2%C3%E1%B6%C1;t=5;field=1;page=3;long=1 [in Thai]

The Revenue Department. (2002b). The Demand of the Revenue Department No. Por.118/2545: Withholding Tax and Value Added Tax for rewards, discounts or benefits of Sales Promotions.Retrieved July 17, 2014, from http://www.rd.go.th/publish/11161.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (2003). Value Added Tax: Giving bags for packing cement to customers. Retrieved July 17, 2014, from http://interweb.rd.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%A1%D2%C3%E1%B6%C1;t=5;field=1;page=2;long=1 [in Thai]

The Revenue Department. (2006a). Value Added Tax: Product trial, discount coupon and Sales Promotions. Retrieved July 17, 2014, from http://interweb.rd.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%A1%D2%C3%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%A1%D2%C3%A2%D2%C2;t=5;field=1;page=18;long=1 [in Thai]

The Revenue Department. (2006b). Personal Income Tax: Assessable Income for winning from sweepstakes. Retrieved January 15, 2016, from http://interweb.rd.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%A1%D2%C3%AA%D4%A7%E2%AA%A4%20;t=5;field=1;page=3;long=1 [in Thai]

The Revenue Department. (2008). Value Added Tax: Input Tax from Sales Promotions. Retrieved January 20, 2016, from http://www.rd.go.th/publish/37834.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (2009). Corporate Income Tax: Sales Promotions. Retrieved January 20, 2016, from http://interweb.rd.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%A1%D2%C3%AA%D4%A7%E2%AA%A4%20;t=5;field=1;page=7;long=1 [in Thai]

The Revenue Department. (2010). Value Added Tax: Premium Goods for Sales Promotions. Retrieved January 17, 2016, from http://interweb.rd.go.th/cgi-bin/intra_search?q=%A1%D2%C3%E1%B6%C1;t=5;field=1;page=2;long=1 [in Thai]

Totten, J. C. & Block, M. P. (1987). Analyzing sales promotion. Journal of Direct Marketing, 1(2), 62.Wattanasin, R. (2012). Effective sales promotion in modern retailing: Consumer and managerial perspectives. SDU Research Journal, 8(2), 153-179. [in Thai]