กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์องค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ

Main Article Content

ไพศาล ฤทธิกุล
เกษราภรณ์ สุตตาพงค์
สิริภัทร์ โชติช่วง
สุรินทร์ ชุมแก้ว

Abstract

          บทความนี้เป็นการศึกษาการจัดการภาพลักษณ์องค์กรในธุรกิจบริการ ซึ่งการบริหารจัดการภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ภาพลักษณ์ที่ปรากฏมาเป็นภาพเชิงบวกต่อองค์กรมากที่สุด วัตถุประสงค์ของบทความนี้เป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ แนวคิดด้านภาพลักษณ์องค์กร และแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ บทความนี้ได้กำหนดเป็นกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์องค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ อาทิ กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร กลยุทธ์การจัดการคุณภาพสินค้าและบริการขององค์กร กลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม กลยุทธ์การจัดการด้านการเงินและความมั่งคั่งขององค์กร กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และกลยุทธ์การจัดการความสามารถในการสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้นำเสนอในบทความครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาพลักษณ์ให้มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

          This article studies the management of corporate businesses in the service sector. As a cornerstone for building, an image management plays a critical role in the successful development of an implementation of business strategies in order to maximize positive consumer perception of a corporate image. The purpose of this paper is to study concept of strategic management and business policy in order to advancing thought and concept in service business. This paper will determine several corporate image management strategies such as leadership development strategy, product and service quality management, creativity development and innovation strategy, corporate financial strategy, corporate social responsibility strategy and recruitment development and retention strategy. The results of studies can be the understanding of the conceptualization of the power-knowledge of image management theory that entails the corporate image can be utilized for organizations to enhance their corporate image, meet customers' needs or target group needs, and achieve greater efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฤทธิกุล ไ., สุตตาพงค์ เ., โชติช่วง ส., & ชุมแก้ว ส. (2017). กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์องค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ. Panyapiwat Journal, 9(1), 265–275. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85053
Section
Academic Article

References

Amini, A., Darani, M., Afshani, M. & Amini, Z. (2012). Effectiveness of marketing strategies and corporate image on brand equity as a sustainable competitive advantage. International Journal of Contemporary Research in Business, 4(2), 192-205.

Auaon, W. (2008). Strategic management. Bangkok: Central Express Limited. [in Thai]Department of Business Development. (2015). Business services. Retrieved September 25, 2015, from http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=5203 [in Thai]

Editorial Journal of Finance. (2015). Bank of the year 2015. Journal of Finance, 33(396), 171-173. [in Thai]

Farooq, M., Farooq, O. & Jasimuddin, S. M. (2014). Employees response to corporate social responsibility: Exploring the role of employees’ collectivist orientation. European Manage-ment Journal, 32(6), 916-927.

Jariyaphum, T. & Piriyasurawong, P. (2015). Instruction model to enhance creative thinking in 21st century. Panyapiwat Journal, 7(3), 292-302. [in Thai]

Kananurak, N. (2011). Leadership Role for Producing Professional Employees. University of the Thai Chamber of Commerce Journal,31(1), 123-133. [in Thai]

Kemthong, S. (2015). Factors influencing corporate image in the opinion of the consumers of the lower northeastern regions: a case study of Thai television channel three. Panyapiwat Journal 7(Special Issue), 111-123. [in Thai]

Kim, S. S., Lee, J. & Prideaux, B. (2014). Effect of celebrity endorsement on tourists’ perception of corporate image, corporate credibility and corporate loyalty. InternationalJournal of Hospitality Management,37, 131-145.

Kungla, C., Raksong, S. & Erawan, T. (2014). Effects of Corporate Image Management on Customer Satisfaction of Agricultural Product Exporting Business in Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 33(11), 45-54. [in Thai]

Lacobucci, D. (2001). Service marketing and customer service. In Lacobucci, D. (Ed.). Kellogg on marketing. New York: Wiley.

National Statistical office. (2014). The survey trade business and business support services. Retrieved September 25, 2015, from http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surbus4-2-2.html [in Thai]

Nawarat Na Ayutthaya, T. (2009). Services marketing: concepts and strategies (3rd ed.). Bangkok: Active Print. [in Thai]

Nguyen, N. & Leblanc, G. (2001). Corporate image and corporate reputation in customers’ retention decisions in services. Journal of Retailing and Consumer Services, 8(1), 227-236.

Nguyen, N. & Leclerc, A. (2011). The effect of service employees’ competence on financial institutions’ image: benevolence as a moderator variable. Journal of Services Marketing, 25(5), 349-360.

Nguyen, N., Leclerc, A. & Leblanc, G. (2013). The Mediating Role of Customer Trust on Customer Loyalty. Journal of Service Science and Management, 6(1), 96-109.

Nunthapaiboon, J. (2008). Psychological Services (1st ed.).Bangkok: V. Print (1991). [in Thai]

Nunthapaiboon. J. (2012). The Art of Service (1st ed.).Bangkok: V. Print (1991). [in Thai]

Patthanaboonpaibul, P. (2007). The influence of corporate image on brand extension services.Master of Arts degree program, Chulalongkorn University. [in Thai]

Proyrungroj, R. (2008). Servicepsychological (1st ed.). Bangkok: O. S. Printing House. [in Thai]

Sintusiri, N. (2010). Corporate image and brand image of Singha Corporation extension brand. Master of Science degree in Communication, Chulalongkorn University. [in Thai]

Tantiwetchakul, N. et al. (2012). Image recognition and intentions to resume drug companies. The limits of the new generation. Journal of Public Relations and advertising from Chulalongkorn University, 5(1), 1-20. [in Thai]

Tianthai, J. (2009). Executive management perspective (4th ed.). Bangkok: CVD L. Printing. [in Thai]

Turker, D. (2009). How corporate social responsibility influences organizational commitment. Journal of Business Ethics, 89(2), 189-204.

Vilanova, M., Lozano, J. M. & Arenas, D. (2008). Exploring the nature of the relationship between CSR and competitiveness. Journal of Business Ethics, 87, 57-69.

Vooncharoen, C. (2013). Corporate Social Responsibility in Hotels Business. Journal of Management Science, 30(1), 143-158. [in Thai]

Wanudomdachachai, S. (2013). Strategic management (1st ed.).Bangkok: Samlada. [in Thai]

Wanwanit, Y. (2008). Services marketing (3rd ed.). Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Watjanapukka, V. & Arunsrisopon, A. (2010). The community of innovation and creativity. Executive Journal, 30(3), 25-30. [in Thai]