เครื่องหมายวาทกรรมในประโยคภาษาอังกฤษ

Main Article Content

ไกรคุง อนัคฆกุล

Abstract

          เครื่องหมายวาทกรรมในประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกนำมาใช้เพื่อเชื่อมประโยค เชื่อมโยง จัดระบบและดำเนินการสิ่งที่เราพูดหรือเขียนหรือเพื่อแสดงทัศนคติ เครื่องหมายวาทกรรมมีอยู่ 4 ประเภทที่ใช้ในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ได้แก่ สันธานที่เชื่อมประโยค ตัวเชื่อมประสาน สันธานอนุประโยค และตัวเชื่อมวลี

 

          Discourse markers are used to combine clauses, connect, organize and manage what we say or write or to express attitude. There are four types of discourse markers being used in combining English sentences. They are: coordinating conjunctions, connectors, subordinating conjunctions and phrase linkers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อนัคฆกุล ไ. (2017). เครื่องหมายวาทกรรมในประโยคภาษาอังกฤษ. Panyapiwat Journal, 9(1), 288–298. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85058
Section
Academic Article

References

Bauer-Ramazani, C. (2005). Techniques of Sentence Combination. Retrieved January 4, 2013, from http://academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/AEP/BU113/English/discmarkers.htm

Cambridge, Dictionary. (2017). Discourse Markers in English Grammar Today. Cambridge University Press.

Greatman, G. & Anugkakul, K. (2016).Basic Writing for AEC and Global Communication. Bangkok: Intellectual Publishing Company.

Longman. (2006). Exams, Dictionary. England: Pearson Education.

Longman. (2009). Dictionary of Contemporary English. Italy: Pearson Education.

Macmillan. (2007). English Dictionary for Advanced Learners. Malaysia: Macmillan Education.

Sharpling, G. (2016). Discourse Markers. The Centre for English Language Teacher Education, University of Warwick.

Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.