อิทธิพลของการจัดการด้านโลจิสติกส์ต่อผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย

Main Article Content

มาเรียม นะมิ
อัมพล ชูสนุก
ฉวีวรรณ ชูสนุก
กิตติ เจริญพรพานิชกุล

Abstract

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่ประกอบด้วย (1) กระบวนการทางด้านคลังสินค้า (2) กระบวนการทางด้านการขนส่ง (3) กระบวนการทางด้านสถานีจัดส่ง และ (4) กระบวนการทางด้านการทำความสะอาดที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย ที่ประกอบด้วย (1) มิติด้านการให้บริการจัดเก็บอาหารฮาลาล (2) มิติด้านการให้บริการขนส่งอาหารฮาลาล (3) มิติด้านความสามารถในการจัดเก็บที่นำมาใช้ในอาหาร และ (4) มิติด้านความสามารถในการจัดส่งที่นำมาใช้ในอาหารฮาลาล

          ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมฮาลของไทย จำนวน 218 บริษัท เลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และรวบรวมข้อมูลในช่วงปี 2556 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า (1) กระบวนการทางด้านคลังสินค้า (2) กระบวนการทางด้านสถานีจัดส่ง และ (3) กระบวนการทางด้านการทำความสะอาดมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานในการให้บริการจัดเก็บอาหารฮาลาล (4) กระบวนการทางด้านคลังสินค้า (5) กระบวนการทางด้านสถานีจัดส่ง และ (6) กระบวนการทางด้านการทำความสะอาดมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานในการให้บริการขนส่งอาหารฮาลาล (7) กระบวนการทางด้านการขนส่งมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานในด้านความสามารถในการจัดเก็บที่นำมาใช้ในอาหารฮาลาล (8) กระบวนการทางด้านคลังสินค้า (9) กระบวนการทางด้านสถานีจัดส่ง และ (10) กระบวนการทางด้านการทำความสะอาดมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานในด้านความสามารถในการจัดส่งที่นำมาใช้ในอาหารฮาลาล ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยส่งเสริมกระบวนการในการจัดการด้านคลังสินค้า ด้านการขนส่งสินค้า ด้านสถานีจัดส่ง และด้านการทำความสะอาด โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการควบคุม และการประกันฮาลาลให้ซื่อสัตย์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม และปราศจากสิ่งฮารอม เพื่อผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น

 

          The objectives of this research were to study influence of logistics management which consisted of (1) halal warehousing process; (2) halal transportation process; (3) halal terminal process and (4) halal cleaning process on logistics performance which consisted of (1) total number of on time halal storage services; (2) total number of on time halal transport or container services; (3) total capacity spent on halal storage and (4) total capacity spent on halal transport or containers.

          The researchers used quantitative research methodology. The research tool was a questionnaire to collect data from 218 business owners of Thai halal food logistics industry in 2013. The researchers used simple random sampling technique. The statistics used in data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and multiple regression. It was found  that (1) Halal warehousing process; (2) Halal terminal process; and (3) Halal cleaning process had positive influence on logistics performance in the dimension of total number of on time halal storage services;  (4) halal warehousing process; (5) halal terminal process; and (6) halal cleaning process had positive influence on logistics performance in the dimension of total number of on time halal transport or container services; (7) halal transportation process had positive influence on logistics performance in the dimension of total capacity spent on halal storage; (8) halal warehousing process; (9) halal terminal process; and 10) halal cleaning process  had positive influence on logistics performance in the dimension of total capacity spent on halal transport or containers. Therefore, it is recommended Thai halal food logistics industry to promote logistics management in halal warehousing process, halal transportation process, halal terminal process and halal cleaning process by controlling activities and halal guaranteed according to the commandments of Islam to be free from haram. This is to deepen the logistics performance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นะมิม., ชูสนุกอ., ชูสนุกฉ., & เจริญพรพานิชกุลก. (2017). อิทธิพลของการจัดการด้านโลจิสติกส์ต่อผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย. Panyapiwat Journal, 9(2), 43-56. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94365
Section
Research Article

References

Agami, N., Saleh, M. & Rasmy, M. (2012). Supply chain performance measurement approaches: Review and classification. Journal of Organizational Management Studies, 2012, 1-20.

Bhagwat, R. & Sharma, M. K. (2007). Performance Measurement of Supply Chain Management: A Balanced Scorecard Approach. Journal of Computers and Industrial Engineering, 53(1), 43-62.

Boontham, Y. (2015). Halal port. Transport and Maritime Law Journal,10(10), 21-30. [in Thai]

Cooper, M. C., Lambert, D. M. & Pagh, J. D. (1997). Supply chain management: more than a new name for logistics. The International Journal of Logistics Management, 8(1), 1-14.

Department of Land Transport. (2016). Statistics of the number of licensed transport operators and number of transport operators. Retrieved November 27, 2016, from http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html [in Thai]

Fawcett, S. E., Magnan, G. M. & McCarter, M. W. (2008). Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 13(1), 35-48.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). Thousand Okes CA: Sage.

Fuglsang, L. (2002). Systems of innovation in social services. In J. Sundbo & L. Fuglsang (Eds.),Innovation as strategic reflexivity. London: Routledge.

Gunasekaran, A., Patel, C. & Tittiroglu, E. (2001). Performance measures and metrics in a supply chain environment. International Journal of Operations and Production Management, 2(1-2), 71-87.

Grawe, S. J., Chen, H. & Daugherty, P. J. (2009). The relationship between strategic orientation, service innovation, and performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(4), 282-300.

Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). Harow, Essex: Pearson.

Hammer, M. (2002). A empresa supereficiente. Edição Especial Exame – Harvard Business Review, pp. 18-29.

Kandampully, J. (2002). Innovation as the core competency of a service organisation: the role of technology, knowledge and networks. European Journal of Innovation Management, 5(1), 18-26.

Khazanchi, S., Lewis, M. W. & Boyer, K. K. (2007). Innovation-supportive culture: The impact of organizational values on process innovation. Journal of Operations Management, 25(4), 871-884.

Kotler, P. (1997). Marketing management analysis, planning, implementation and control.Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Lai, K. H., Ngai, E. W. T. & Cheng, T. C. E. (2002). Measures for evaluating supply chain performance in transport logistics. Transportation Research Part E, 38, 439-456.

McGrath, R. G., Tsai, M. H., Venkataraman, S. & MacMillan, I. C. (1996). Innovation, competitive advantage and rent: a model and test. Management Science, 24(3), 389-403.

Neely, A., Gregory, M. & Platts, K. (1995). Performance measurement systems design: A literature review and research agenda. International Journal of Operations and Productions Management, 15(4), 80-116.

Simon, A. T., Di Serio, L. C., Pires, S. R. I. & Martins, G. S. (2015). Evaluating supply chain management: A methodology based on a theoretical model. RAC, Rio de Janeiro, 19(1), 26-44.

Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J. & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. Journal of Islamic Marketing, 3(3), 217-243.