ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจและพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดแบบเครือข่ายของผู้จำหน่ายในประเทศไทย

Main Article Content

พงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจและพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การตลาดแบบเครือข่ายของผู้จำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ศึกษาจากผู้จำหน่ายในบริษัทการตลาดแบบเครือข่ายที่เป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สถิติวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล และสถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุประกอบด้วยปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ โดยปัจจัยพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดแบบเครือข่ายและแรงจูงใจ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดแบบเครือข่าย โดยส่งผ่านพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแบบจำลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี (ค่าสถิติ X2 = 64.08, df = 19, P = 0.000, RMSEA = 0.077, GFI = 0.98, AGFI = 0.93)

 

          The objective of this research aimed to find the causal factors of motivation and business behavior that affect the achievement network marketing of distributors in Thailand. This survey research by questionnaires were collected from the sample of the study consisted of 400 distributors in Thai direct selling association. The inferential statistics used to test the hypotheses were Confirmatory Factor Analysis: CFA, Path Analysis and Structural Equation Modeling: SEM. The results of this study found that the causal factor composed to motivation and business behavior factors. Moreover, Business behavior had both direct effects on achievement network marketing and motivation had both indirect effects on achievement network marketing of distributors enter through business behavior. All fit indices for the model (X2 = 64.08, df = 19, P = 0.000, RMSEA = 0.077, GFI = 0.98, AGFI = 0.93) met the standard values.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันท์พิพัฒน์พงศ์พ. (2017). ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจและพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดแบบเครือข่ายของผู้จำหน่ายในประเทศไทย. Panyapiwat Journal, 9(2), 82-91. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94370
Section
Research Article

References

Aagsuchoe, S., Wijitrawanna, S. & Phinyophanuwat, R. (2009). Statistical Analysis for the Behavioral Sciences and Social Science Research: Technique Using LISREL (2nd ed). Bangkok: Charoen Dee Mankong Printing. [in Thai]

Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika,49(2), 155-173.

Dai, F. (2012). A Model of Network Marketing Business Entrepreneurial Performance. Doctoral Dissertation, School of Management, The University of Technology, Sydney.

Direct Selling News. (2014). The 2014 DNS Global 100, 10(6), 2-3.

Fujii, H. & Taji, N. (2013). The Mechanism of Promoting Distributor’s Activity in Multi-Level Marketing.Department of Management & Information Science, Meisei University, Tokyo.

IMD World Competitiveness Center. (2013). IMD World Competitiveness Yearbook 2012. Lausanne.

Jain, S., Singla, B. B. & Shashi, S. (2015). Motivational Factors in Multilevel Marketing Business: A Confirmatory Approach. Management Science Letters,5, 903-914.

Koroth, A. A. & Sarada, A. K. (2012). Significance of Relationship in Multilevel Marketing and its Effect on Business Outcome. Journal of Business and Management, 3(6), 26-36.

Luanpairin, N. & Chansom, N. (2014). The Development Model of Customer Relationship Management Case Study: Organization of Network Marketing in Thailand. Business Administration and Economics Review, 9(1), 96-114.

Lerkjarijumpon, N., Smaksman, K., Suwannasatit, S., Phomsiri, S. & Lertritdecha, S. (2013). Factors Motivating Direct Sale Agents to Become Successful in Multi-level Marketing. The 10th International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management.January 20-22, Taipei Taiwan.

Paiboon, N. (2014). Depth of brand experience Giffarine. Thailand Economic & Business Review, 10(18), 50-53. [in Thai]

Paiboon, N. (August 23-24, 2007). Message from the President of the Thai Direct Selling Association. Papers in Seminars Subject Direct Selling: The Study of an Innovation Industry. Bangkok: Thai Direct Selling Association. [in Thai]

Phouong, L. X. (2013). The Effects of Leadership Behaviors on Organizational Commitment Through The Satisfaction of The Multilevel Marketing Distributors. A Study in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City International University.

Puwitthayathorn, T. (2016). The Roles of HR Affecting Employees Effectiveness of MID – Sized Enterprises. Panyapiwat Journal, 8(2), 90-99. [in Thai]

Radmand, L. & Mukhtaram, S. (2013). Determinants and Outcomes of Strategic Orientations: Empirical Evidence from Multilevel Marketing (MLM) Industry of Malaysia. Business and Management Quarterly Review, 4(1), 1-21.

Suksarnamonkul, N. & U-on, V. (2015). Determinant of Salesperson’s Factor Impact on Sales force Performance Improvement on Network Marketing, Synthesis Research. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9(3), 74-80.

Thai Direct Selling Association. (2015). Global direct selling industry. TDSA News Journal, 12(40), 12-16. [in Thai]

Thai Direct Selling Association. (2015). Survey statistics of the Thai Direct Selling Association June 2015. TDSA News Journal, 12(40), 19-23. [in Thai]

Thai Direct Selling Association. (2016). Member.Retrieved January 19, 2016, from http://www.tdsa.org/content/category/3/1/ [in Thai]

Vanichbancha, K. (2008). Using SPSS for Windows to Data Analysis (11th ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Viriyavit, N. (2009). Empirical Factors of the Successful Distributors in Network Marketing in Thailand. The Dissertation Doctoral of Business Administration degree in Marketing, Eastern Asia University. [in Thai]