กระบวนการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ‘เน็ตไอดอล’: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

Main Article Content

ระชานนท์ ทวีผล
ปริญญา นาคปฐม

Abstract

          การวิจัยเรื่อง กระบวนการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ‘เน็ตไอดอล’ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการให้ความหมายของคำว่า “เน็ตไอดอล” และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของ “เน็ตไอดอล” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฎี โดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่มเน็ตไอดอลที่มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 7 คน โดยแต่ละคนมียอดผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า คำว่า ‘เน็ตไอดอล’ ตามนิยามของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ มีบุคลิกภาพ รูปลักษณ์ที่ดูดี มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว รวมถึงมีรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่น่าติดตามจากกลุ่มที่ชื่นชอบ และกระบวนการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ในสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน ‘เน็ตไอดอล’ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) การติดต่อและประสานงานเพื่อทำข้อตกลง 2) การพิจารณาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทน โดยศึกษา และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้วยตนเอง 3) การกำหนดเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ การบันทึกคลิปวิดีโอสาธิต การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอเป็นบทบรรยายที่เชื่อมโยงกับกิจวัตรประจำวัน และ 4) การจัดการผลตอบแทน ทั้งในรูปแบบมีมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ และความรู้สึก 

 

          The process of promoting products via social network through ‘Net Idol’ aimed to study in 2 objectives; 1) the meaning of ‘Net Idol’ and 2) to study the process of promoting products via social network through ‘Net Idol’. This study was qualitative research designed to find a theoretical conclusion by using the methodology of grounded theory. There were 7 key performances who had followers more than 10,000 people, to participate in this research through group interview. The study showed 1) the meaning of “Net Idol” was identified as a group of famous people in social network who were good personality, good looking, special ability, and interesting life styles. In addition, there were 4 processes of using ‘Net Idol’ as the presenter to promote the products via social network: 1) to contact and coordinate to make agreement; 2) to consider for being products representative by studying and tasting a product by yourself; 3) to find out the presentation techniques: taking a photograph with products, recording product demonstration and presenting a dialog to harmonize with lifestyle; and 4) to manage compensation on its value in the product and the feeling.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทวีผลร., & นาคปฐมป. (2017). กระบวนการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ‘เน็ตไอดอล’: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. Panyapiwat Journal, 9(2), 118-130. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94374
Section
Research Article

References

Apiprachyasakul, K. (2005). Principle of Purchasing. Bangkok: Focus media. [in Thai]

Astrab Knight. (2014). 17 Methods of Presenting Yourself on Social Network. Bangkok: Na-Da. [in Thai]

Auimanachai, N. (2013). Influential Person on Social Network with Word of Mouth Power. Journal of Management, 33(3), 47-51. [in Thai]

Boonmesri, M. (2014). The Creation of Identify Branding in Hua-Hin Destinations, Prachuap Khiri Khan on The Eye side of Teenage tourists. Viridian E-Journal, 6(1), 548-560. [in Thai]

Brammaphan, S. (2006, May 8-14). E-Marketing. Business Thai Weekly, Page 21.[in Thai]

Brammaphan, S. (2007). E-marketing. Bangkok: Sripatum University. [in Thai]

Buaraphan, K. (2013). Qualitative research; not difficult (5th ed.). Nakornpathom: Innovation Knowledge Institute Mahidol University. [in Thai]

Charurat, K. (2014). Behavior and Attitude of Social Network users: A Case Study of GOOGLE+. Retrieved December 12, 2015, fromhttp://www.spu.ac.th/commarts/files/2014/06/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A31.pdf [in Thai]

Chedbunmeng, S., Loamprakon, C. & Klahan, W. (2014). Marketing Factors and Purchasing Behavior on Electronic commerce System among Consumers in Bangkok. Panyapiwat Journal,5(Special Issue), 77-79. [in Thai]

Chiasathapanasiri, T. (2009). Knowingly of product Placement. Bangkok: Off-Set Creation. [in Thai]

Chuabdamrongtham, N. (2010). Influence of Social Network Advertisement effecting to the responding of consumers’ process. Master of Business Administration, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Delert, C., Pawwananurak, D. & Im-Uab, D. (2011). Marketing Mix Online Affecting to Electronic commerce Development in Garments: A Case Study in Siam Square. National Conference No. 3 (23-24 December, 2011). Khon Kean: Rajamagala University of Technology Isan. [in Thai]

Demiwan, P., Pipatanan, A, Sukhewiriyasuk, S., Throngsunthorn, C., Khemthong, S. & Srisut, P. (2010). Documentation for Information Technology in Tourism and Hotel No. 2 Unit 9-15. Nonthaburi: Sukhothai Tammathirat Open University. [in Thai]

GMLive. (2013). The Age of Net Idol & Influencer. Retrieved December 12, 2015, from http://www.gmlive.com/THEAGEOFNETIDOL-INFLUENCER [in Thai]

Phahulo, S. & Boonnak, P. (2015). Net IDOL. Thinking, 6(5), 12. [in Thai]

Phothisita, C. (2013). Sciences and Arts of Qualitative research (6th ed.). Bangkok: Amarin Printing. [in Thai]

Pornpatcharapong, W. (2007). Product Life Cycle. Retrieved December 24, 2015, from http://gotoknow.org/blog/modernmanagement/137548 [in Thai]

Sampatawanit, P. (2004). Motivation in Advertisement. Bangkok: Thammasart University. [in Thai]

Sengmanee, S. & Wantamale, N. (2012). Effectiveness of Marketing Mix Channel Online Affecting to Attitude Behavior and Satisfaction of Tourists in Chantaburi Province. National Conference and Research Kasetsart University Kamphaeng Sean Campus No. 9 (6-9 December, 2012).Nakornpathom: Kasetsart University. [in Thai]

Sirikiatsung, P. (2014, December 29). Churp Churp: Marketing Serve in Digital Era. Global Today, Page 10. [in Thai]Suphasetsiri, P. (2015). The Study of Comment in Definition of “Net Idol” from Internet Users. Management College Mahidol University. [in Thai]

Thahankeaw, P. & Samitsan, C. (2011). Information Technology System for Hotel. Suan Dusit Rajabhat University. Bangkok: M&M Laser Print. [in Thai]Yongpreecha, K. (2010). Changing Yourself to be the Star on Social Network. Bangkok: Think Be-yond Book. [in Thai]