การพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

Main Article Content

ชิษณุชา ขุนจง

Abstract

          เมื่อภาวะการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น หลายๆ องค์กรอาจมีข้อจำกัดในการสร้างอาคารใหม่ จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารที่มีอยู่ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ ส่วนองค์กรที่สร้างอาคารใหม่ก็ต้องมีวางแผนเพื่อพัฒนาและคงรักษาศักยภาพของอาคารไว้ อาคารทั้ง 2 ประเภทจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม การบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของวิธีการเท่านั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารหรือผู้จัดการอาคารก็สำคัญเช่นกัน

          จากการศึกษาพบว่า ขอบเขตงานของผู้จัดการอาคารประกอบด้วย 10 ขอบเขตงาน ส่วนขอบเขตงานและภาระของผู้จัดการอาคารมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขอบเขตของการว่าจ้าง ส่วนเป้าหมายในการบริหารจัดการอาคารที่กลุ่มเชี่ยวชาญให้ความสำคัญสูงสุด ได้แก่ อาคารมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา มีความปลอดภัยต่อชีวิต-ทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร และลดอัตราการเกิดการขัดข้องของระบบประกอบอาคาร ส่วนศักยภาพที่ผู้จัดการอาคารควรจะต้องมี (เรื่องพื้นฐาน) และควรจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันนั้น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะความสามารถ 3. ด้านคุณลักษณะ

          ผู้จัดการอาคารเปรียบเสมือนศูนย์กลางของการบริหารจัดการอาคาร มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน ผู้จัดการอาคารจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านแต่ด้วยเรื่องของพื้นฐานในการเรียนและประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา อาจทำให้ผู้จัดการแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน แต่ทั้งนี้ผู้จัดการอาคารทุกท่านควรจะรู้ในแง่ของ Concept และกระบวนการทำงานในทุกๆ เรื่องเพื่อที่จะได้สามารถถ่ายทอดให้กับทีมงานเพื่อดำเนินการต่อได้ รวมถึงหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

          Thailand’s economy and Real Estate competitive market affected many estate developers. Many new and existing estate developers are planning to serve the different and unique demand in the market. Developers must has clear management skill and   furthermore recruitment of officers would support board scope of real estate and facility management.

          Research anticipates that the scope of the Real estate Developers job classified to 10 functions. Nevertheless the objective of facility management emphasize at the building competency and the health and safety of the tenant and reduce the malfunction of the estate facility. Realizing the full potential of Real estate Developers require fundamental knowledge, training and development spontaneously; Knowledge Management, Communication, Vision and development plan.

          Estate manager perform as backbone of the real estate and facility management who response for Objective, planning, Audit and evaluation of the estate operation. Estate manager must equip with knowledge of all job functions mention above also the experience took main part of management skill. Estate manager must be dynamic and update self with new working concept and contribute their knowledge in order to accommodate new comer to learn and work effectively and efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ขุนจงช. (2017). การพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร. Panyapiwat Journal, 9(2), 131-142. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94375
Section
Research Article

References

Chotipanich, S. (2010). Facility Management: Principles and theories (1st ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Chulasai, B. & Chotipanich, S. (2004). Facility Management (1st ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Dechakupta, J. et al. (2012). Psychology of Service Psychology for the Hospitality Industry Unit 1-7 Home Economics Sukhothai Thammathirat Open University (17th ed.). Bangkok: Seangchan Publishing. [in Thai]

Kulpanich, N. (2011). Characteristic of client’s demand and conditions in commissioning building management service: A study of ten office building in Bangkok. The degree of Master of Science Program, Chulalongkorn University. [in Thai]

Phethai, N. et al. (2010). Physical Resource Management Facility Management (1st ed.). Bangkok: Plus Press. [in Thai]

Pisalbutr, S. & Ketsakorn, Y. (2006). Personnel development and Training (5th ed.). Bangkok: BK Interprint. [in Thai]

Rassameethammachote, S. (2007). Guidelines for Human Development with Competency (5th ed.). Bangkok: Siriwattana Interprint. [in Thai]