ความผาสุกทางจิตใจ และบรรยากาศในการเรียนที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Main Article Content

อัชฌา ชื่นบุญ

Abstract

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความผาสุกทางจิตใจ บรรยากาศในการเรียน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2) เปรียบเทียบความผาสุกทางจิตใจ บรรยากาศในการเรียน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์จำแนกตามชั้นปี และคณะวิชา 3) ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 598 คน ในปีการศึกษา 2558 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของคณะ เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า

  1. บรรยากาศในการเรียนอยู่ในระดับมาก แต่ความผาสุกทางจิตใจ และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อยู่ในระดับปานกลาง
  2. คณะแตกต่างกันมีผลต่อบรรยากาศในการเรียน และชั้นปีแตกต่างกันมีผลต่อบรรยากาศในการเรียนและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. บรรยากาศในการเรียนกับความผาสุกทางจิตใจส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

         

          The purpose of this descriptive research aimed to 1) study the psychological well-being, academic climate, and academic performance of students in Saint Louis College 2) compare the psychological well-being, academic climate, and academic performance of students in Saint Louis College by their faculty and class level 3) predictable factors about psychological well-being, academic climate, academic performance of students in Saint Louis College. The sample involved 598 undergraduates of Saint Louis College in academic year 2015. Using stratified random sampling samples relying on the proportion of the population of students in each faculty, collected using a questionnaire. Analyzing descriptive statistics, analysis of variance and multiple regression analysis, the result are shown as followed.

  1. Academic climate has high level, but psychological well-being, and satisfactions with the academic performance has medium average.
  2. Faculty differences affect the academic climate, Class differences affect the academic performance of students in Saint Louis College are significant at 0.05 level.
  3. Academic climate and psychological well-being affect the academic performance of students in Saint Louis College are significant at 0.01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชื่นบุญอ. (2017). ความผาสุกทางจิตใจ และบรรยากาศในการเรียนที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์. Panyapiwat Journal, 9(2), 193-203. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94382
Section
Research Article

References

Abadi, M. M., Tabbodi, M. & Rahgozar, H. (2013). The relationship between spiritual well-being and academic achievement. Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 3440-3445.

Abbot, R. A., Ploubidis, G. B., Huppert, F. A., Kuh, D., Wadsworth, M. E. J. & Croudace, T. J. (2006). Psychometric evaluation and predictive validity of Ryffs psychological wellbeing items in a UK cohort sample of women. Health and Quality of Life Outcome, 4, 76.

Bordbar, F. T., Nikkar, M.,Yazdani, F. & Alipoor, A. (2011). Comparing the psychological well-being level of the students of Shiraz Payame Noor University in view of demographic and academic performance variables.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 663-669.

Brand, S., Felner, R. D., Shim, M. S., Seitsinger, A. & Dumas, T. (2003). Middle school improvement and reform: development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. Journal of Educational Psychology,95, 570-588.

Chow, H. P. H. (2007). Psychological well-being and scholastic achievement among university students in a Canadian Prairie City. Social Psychology of Education, 10, 483-493.

Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A. & Fan, X. (2010). Supportive school climate and student willingness to seek help for bullying and threats of violence. Journal of School Psychology, 48, 533-553.

Machado, C. A., Almeida, L. S. & Soares, A. P. C. (2002). Academic experience at the beginning and the end of university studies. European Journal of Education,37(4), 387-394.

Peters, M. L. (2013). Examining the relationships among classroom climate, self-efficacy, and achievement in undergraduate mathematics: A multi-level analysis. International Journal of Science and Mathematics Education, 11(2), 459-480.

Rahimpoor, H., Khosravi, M. & Mohammadyfar, M. A. (2014). The relationship between classroom psychosocial climate and shyness with academic performance among students. Iranian Journal of Cognition and Education, 1(2), 33-36.

Rania, N., Siri, A., Bagnasco, A., Aleo, G. & Sasso, L. (2012). Academic climate, well-being and academic performance in a university degree course. Journal of Nursing Management, 22(6), 751-760.

Ruus, V. R., Veisson, M., Leino, M., Ots, L., Pallas, L., Sarv, E. S. & Veisson, A. (2007). Students’ well-being, coping, academic success, and school climate. Social Behavior and Personality, 35(7), 919-936.

Ryff, C. D. (1989). Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.

Siri, A., Rania, N., Bagnasco, A., Aleo, G. & Sasso, L. (2014). The role of social climate in Nursing and Health Care Professions degree programs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 382-389.

Turashvili, T. & Japaridze, M. (2012). Psychological well-being and its relation to academic performance of students in Georgian context. Problems of Education in the 21st Century, 49, 73-80.