การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องโปรแกรมนำเสนอผลงานของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Main Article Content

ไพโรจน์ ภู่ทอง

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องโปรแกรมการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย e-Learning ของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างอินเทอร์ควอไทล์ (Interquartile) เพื่อการวิเคราะห์แบบสอบถามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ค่าเฉลี่ย Paired samples t-test

          ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning ที่สร้างขึ้น มีค่า 81.5/82.3 บทเรียนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี (X= 4.35) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่าคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอยู่ที่ 6.267 คะแนน และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนผ่าน e-Learning อยู่ในระดับดี (X= 4.24)

 

           This research aimed to 1. Develop the e-Learning program on presentations of student generations Y 2. To compare learning achievement before and after learning with e-Learning of student generations Y. The sample group is 1st year student (Academic year 2016) Private higher education Institution. The data were analysed by using median and interquartile range. Analyzing questionnaire was succeeded by using Delphi technique. Paired samples t-test.

          The research found that, the efficiency of the e-Learning lessons was 81.5/82.3. The quality of the lessons was good (X= 4.35). The achievement score revealed that, in total of 40 marks, the students got approximately 6.267 points more marks from their post–test. The students opinion of the students toward studying a good (X= 4.24)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภู่ทองไ. (2017). การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องโปรแกรมนำเสนอผลงานของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Panyapiwat Journal, 9(2), 227-235. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94387
Section
Research Article

References

Aroonpiboon, B. (2004). E-learning in Thailand. Pathum Thani: TNRR. [in Thai]

Dechawattanapaisarn, D. (2009). Perceived attributes of Generation Y and Work Motivation: Vision into other Generations in an Enterprise. Chulalongkorn Business Review, 31(121), 2-8. [in Thai]

Glass, A. (2007). Understanding generational differences for competitive success. Industrial and Commercial Training, 39(2), 98-103.

Lowhacharajsang, T. (1998). Computer Assisted Teaching. Bangkok: Department of Audio-Visual Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University. [in Thai]

Pitsathorn, P. et al. (2002). Here e-learning. Bangkok: Se-Education. [in Thai]

Promvong, C., Songsawang, B. & Thaveekulsup, V. (2008). The content of the curriculum development curriculum and media (2nd ed.). Bangkok: Sukhothai Thammathirat University. [in Thai]

Rattanapian, V. (1999). Web-based instruction: A new alternative for Thai educational technology. Journal of Education Studies, 27(3), 29-35. [in Thai]

Ruangrit, N. (2003). The Development of web-based instruction course in technology in photography: cameras and accessories for undergraduate students, Department of Educational Technology, Faculty of Education, Burapha University. Master of Education, Department of Educational Technology Graduate School, Silpakorn University. [in Thai]

Sai-seesod. (2002). The Development of Internet-Based Learning System for Rajabhat Institutes. Master of Education, Srinakarinwirot University. [in Thai]

Saiyos, L. & Saiyos, A. (1995). Educational Research Techniques (5th ed.). Bangkok: Suviriyasarn. [in Thai]

Songkram, N. (2000). Effects of Cognitive Styles and Structures of Web-Based Instruction Program upon Learning Achievement in Foundation of Computer for Education Course for Undergraduate Students, Faculty of Education, Chulalongkorn University. Master, Education (Audio-Visual Communications), Chulalongkorn University. [in Thai]

Sukha, S (2002). The development of a web model for Self-directed learning. Doctor of Education, Srinakarinwirot University. [in Thai]