ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
จักริน วชิรเมธิน

Abstract

          ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมิน มีสิทธิและหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไป หากผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีความรู้เรื่องภาษีที่ดีพอหรือมีความรู้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผิดพลาด ยื่นภาษีไม่ครบถ้วน ไม่ตรงเวลา หรือไม่ยื่นภาษีเลยเพราะไม่ทราบว่าตนเองมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มที่ถือเป็นต้นทุนเพิ่มที่ไม่จำเป็นของผู้ประกอบการก็ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการทั้งที่เคยค้าขายอยู่เดิมแล้วหันมาเพิ่มช่องทางการค้าขายบนอินเทอร์เน็ต และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่มีสถานประกอบการมาก่อน แต่ประกอบกิจการบนอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว ควรจะศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดี เพื่อจะได้ปฏิบัติตนในการเป็นผู้เสียภาษีอากรที่ดีต่อไป 

 

          E-commerce entrepreneurs are claimed as a taxable person who has rights and duties for Personal Income Tax like other business owners. If the E-commerce entrepreneurs have slight knowledge in taxation, they may have a chance to fail to file his tax return and pay proper taxes on time. As the result, he will be subject to fine and surcharge on top of the tax due which is his unnecessary business cost. Therefore, the entrepreneurs who are already in business but have more channel commerce on the internet and also new entrepreneurs who have no establishment but operate his business on the internet only should practically educate themselves in taxation for E-commerce in order to be a good tax person. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจนศิริศักดิ์ศ., & วชิรเมธินจ. (2017). ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Panyapiwat Journal, 9(2), 236-248. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94389
Section
Academic Article

References

Academic Staff. (2015). Taxation of Revenue Code 2015. Bangkok: Reankhaw Printing. [in Thai]

ASTV Manager Online. (2015). Revenue Department pulled E-Commerce Entrepreneurs over 90,000 with business value greater than 700,000 million baht into tax system. Retrieved December 17, 2015, from http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000120583 [in Thai]

Boonrod, K. (2011). Fine and Surcharge. Revenue Hermes, 58(3), 28-58. [in Thai]

Business Information Division, Department of Business Development. (2014). Business registration on November 2014. Retrieved January 7, 2016, from http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=10313 [in Thai]

Business Information Division, Department of Business Development. (2015). Business registration on November 2015. Retrieved January 7, 2016, from http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=14925 [in Thai]

Cherdboonmuang, S., Lomprakhon, C. & Klaharn, V. (2014). Marketing Factors and Purchasing Behaviors through Electronic Commerce among Consumers in Bangkok. Panyapiwat Journal, 5(Special Issue), 76-91. [in Thai]

Department of Business Development, Ministry of Commerce. (2010). Ministry of Commerce announce in Commercial Registration of Commercial Entrepreneurs (Issue No. 11) 2553BE (Date November 10, 2553). Retrieved December 18, 2015, from http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=987 [in Thai]

Department of Business Development. (2015). Do you know that E-Commerce have to attend Commercial Registration? Retrieved December 18, 2015, from http://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=188 [in Thai]

Electronic Transaction Development Agency (Public Organization) Ministry of Information and Communication Technology. (2016). Survey Report of E-Commerce Value in 2015 of Thai-land. Retrieved January 7, 2016, from https://www.etda.or.th/content/e-commerce-survey-2015-press-conference.html [in Thai]

MGR Online. (2015). Online Commerce must read! it’s time to organize Pantip Website - Kai Dee - Announce - Auction “Ministry of Commerce” asked for online commerce to register. Retrieved December 20, 2015, from http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000139161 [in Thai]

The Revenue Department. (2007). Value Added Tax: Electronic Books Download. Retrieved December 18, 2015, from http://www.rd.go.th/publish/48565.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (2013). Corporate Income Tax and Value Added Tax: E-Commerce. Retrieved December 17, 2015, from http://www.rd.go.th/publish/35683.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (2014). The filing of E-Commerce. Retrieved January 12, 2016, from http://www.rd.go.th/publish/26215.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (2015a). Tax Manual for E-Commerce. Retrieved December 17, 2015, from http://www.rd.go.th/publish/20048.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (2015b). Taxes involve with E-Commerce. Retrieved December, 17, 2015, from http://www.rd.go.th/publish/26218.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (2016a). Adjustment of Personal Income Tax’s Structures that will become effective in 2017. Retrieved July 1, 2016, from http://www.rd.go.th/publish-/fileadmin/user_upload/news/news15_2559.pdf [in Thai]

The Revenue Department. (2016b). When and how to file tax return. Retrieved December 18, 2016, from http://www.rd.go.th/publish/558.0.html [in Thai]

The Revenue Department. (2016c). Liability of failing to pay tax on time or incorrectly. Retrieved December 18, 2016, from http://www.rd.go.th/publish/562.0.html [in Thai]

Trasudham, C. & Trasudham, D. (1997). Tax Assessment by Taxable Income Specification from net Asset value added. Retrieved January 19, 2016, from http://www.sanpakornsarn.com/page_article_detail.php?aID=244 [in Thai]