การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นภาระงาน

Main Article Content

ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์

Abstract

          ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร สื่อความหมาย การเรียนภาษาต่างประเทศใดๆ ก็ตาม ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ สามารถประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศนั้นในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในด้านการสอนก็เช่นกัน ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษา และสามารถสื่อสาร สื่อความหมายกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง ในช่วงปลายยุคศตวรรษที่ 20 ได้เกิดแนวคิดการสอนที่เน้นภาระงาน เป็นแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีหลักการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกการเรียนรู้ภาษาผ่าน “ภาระงานหรืองานปฏิบัติ” หรือเรียกว่า “การเรียนภาษาจากการปฏิบัติจริง” โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศได้รับอิทธิพลการสอนภาษาที่เน้นภาระงาน (Task based Learning) ตั้งแต่ช่วงยุคต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ถึงแม้จะไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับการสอนภาษาอังกฤษด้วยภาระงาน แต่ก็มีนักวิชาการชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนด้วยภาระงาน อันเป็นประโยชน์ต่อวงการการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนภาษาจีนในอนาคตต่อไป

 

          Language is a tool for human’s communication. Language learning was aimed to apply those languages to communicate on the same propose. In other words, language teaching was also aimed to help learners learn languages and be able to communicate with native speakers with accuracy. In the twentieth century, Task-based learning was introduced, which was well-known for language teaching. Its principles and instructions focused on learners used language through “tasks”, in other words, “learning language by doing”. The instruction also focused on learner-centered.  Chinese instruction was a foreign language instruction that was also impacted from task- based learning since early twenty-first century. Although task-based learning was less popular in Chinese instruction than English instruction, many Chinese linguists studied and researched about teaching Chinese with task-based learning. It would be valuable for teaching Chinese as a foreign language and also be an idea for Chinese instructors in future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สรรคบุรานุรักษ์ศ. (2017). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นภาระงาน. Panyapiwat Journal, 9(2), 260-271. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94392
Section
Academic Article

References

Breen, M. (1987). Learner contribution to task design. In C. Candlin & D. Murphy (Eds.), London: Prentice Hall.

Candlin, C. (1987). Towards tasks-based language learning. In C. Candlin & D. Murpht (Eds.), Language Learning Tasks. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall International.

Chen, Y., Xue, Z. & Li, X. (2011). Task-Based Learning Education from Theory to Practice. Kris Van den Branden. Foreign Language Teaching and Research Press, Cambridge University Press. [in Chinese]

Cram, B. (1995). Self-assessment from theory to practice. In G. Brindley (Ed.), Language Assessment in Action. Sydney: National Centre for English Language Teaching and Research.

Dechagupta, P. (2001). Child – centered Approach, methods and techniques of teaching I. Bangkok: The Master Group Management Services. [in Thai]

Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Haphuriwat, N. (2012). The Development of a Chinese Language Task-Based Instructional model Using Associative Memory Techniques for Chinese Character Recognition to Enhance Reading Ability of Undergraduate Students. Dissertation of Curriculum and Instruction, Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Chulalongkorn University. [in Thai]

Krahnke, K. (1987). Approach to Syllabus Design for Foreign Language Teaching. Englewood, NJ: Prentice Hall.

Liao, X. (2002). The Bangalore Project communicative language teaching and experimental for second language. Retrieved September 21, 2016, from http://www.cqvip.com/qk/96916x/ 200202/6391018.html [in Chinese]

Ma, J. (2001). A new model : The Communicative Tasks as the basis of short-term Chinese language teaching, Foreign Language Teaching Textbook research papers. Hanban teaching business at compile Sinolingua. [in Chinese]

Nation, P. (1990). A system of tasks for language learning. In S. Arivan (Ed.), Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.

Nunan, D. & Wong, L. (2003). The e-portfolio as an alternative assessment instrument. Paper presented at the 5th International CUIL Conference, Bangkok, Thailand, December 2003.

Nunan, D. (1989). Designing Task for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Nunan, D. (2004). Task-based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Paulston, C. B. (1979). Teaching English as a second language technique and procedure. Cambridge: Winthrop Publisher.

Phabu, N. S. (1987). Second Language Pedagogy. Oxford: Oxford University Press.Richards, J. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J., Platt, J. & Weber, H. (1985). Longman Dictionary of Applied Linguistics. London: Longman.

Selivan, L. (2012). In response to Huge Dellar’s Dissing Dogme: In defence of...TBL. Retrieved September 21, 2016, from http://leoxicon.blogspot.com/2012/05/in-defence-of-tbl.html

Skehan, P. (1996). A framework for the implementation of task-based instruction. Applied Linguistics, 17, 38-62.

Skehan, P. (1998). A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

Skehan, P. (2001). Tasks and language performance assessment. In M. Bygate, P. Skehan & M. Swain (Eds.), Researching Pedagogic Tasks. Harlow: Pearson Education.

Van den Branden, K. (2005). Task-based language teaching: Fighting social inequity through enhancing the quality of language education. Opening lecture at TBLT 2005. International conference on task-based language teaching, Leuven.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. London England: Harvard University Press.Willis, D. & Willis, J. (2007). Doing Tasks-based teaching. Oxford: Oxford University Press.

Willis, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Essex: Longman.

Wu, Y. (2006). Communicative language teaching to task-based language teaching. Foreign Language Research, Section 2, Commercial Press. [in Chinese]

Wu, Z. & Guo, P. (2009). Task-based Foreign Language Teaching. Beijing: Peking University Press. [in Chinese]

Wu, Z. (2007). How to teach grammar-grammar teaching theory and practice. East China Normal University Press. [in Chinese]