ปริทัศน์การศึกษาโครงสร้าง “是……的” ในภาษาจีน

Main Article Content

นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุล

Abstract

          จากการศึกษาคลังเก็บรวบรวมสถิติข้อสอบเรียงความ HSK ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งพบว่า รูปประโยคที่ผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยใช้ผิดมากที่สุด คือ โครงสร้าง “是……的” เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษในภาษาจีน จึงมีนักภาษาศาสตร์ชาวจีนจำนวนมากเขียนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ บทความนี้จึงได้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของนักภาษาศาสตร์ชาวจีนที่มีต่อโครงสร้าง “是……的” ทั้งจากที่เห็นว่าไม่ควรพิจารณาให้อักษร “是” และอักษร “的” รวมเป็นโครงสร้างเดียวกัน และฝ่ายที่เห็นว่าควรพิจารณาให้เป็นโครงสร้างเดียวกัน รวมไปถึงการจำแนกโครงสร้าง “是……的” ออกเป็นหลายประเภท และภาพรวมของงานวิจัยเรื่องการใช้โครงสร้าง “是……的” ของผู้เรียนภาษาจีนชาวต่างชาติ โดยจากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า การแยกหรือไม่แยกรูปประโยค “是……的” ออกมาจากโครงสร้างอักษร “是” รวมไปถึงการจำแนกชนิดของรูปประโยค “是……的” ควรพิจารณาที่จุดประสงค์หลักในการนำมาใช้เป็นสำคัญว่า เพื่อการทำวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์หรือเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งหากเน้นด้านการเรียนการสอน ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาการสอนภาษาจีนโดยแยกอักษร “是” ออกจากอักษร “的” เพื่อเปรียบเทียบว่า การเรียนการสอนรูปแบบใดเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนมากที่สุด

 

          According to the study of the HSK essay collection of the Beijing Language and Culture University, it found that the most error sentence of Thai students is the structure of “shi...de” which is a unique structure in Chinese. Therefore, there are many Chinese linguists wrote articles to express their opinions on this structure. This article has compiled a study on the perspective of Chinese linguists on the structure “shi…de” both from the concept that “shi” and “de” should not be considered as the same structure and the notion that those two words should be considered as the same structure. Besides, this paper also reveals the classification of “shi...de” into several categories classifying by structure criteria, functions, necessity, and meaning or usage, and the overview of research on the use of “shi...de” structure of Chinese language of foreign learners. The findings revealed that to separate or to combine the “shi…de” in the structure and to classify the types of “shi…de” should be considered as the purpose of the users whether it is focused on doing research or teaching and learning Chinese. Pedagogical implications of separating or combining “shi...de” for teaching and learning are suggested for a further study in order to find out which type is more effective for learners. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิภาวัฒนกุลน. (2017). ปริทัศน์การศึกษาโครงสร้าง “是……的” ในภาษาจีน. Panyapiwat Journal, 9(2), 282-293. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94400
Section
Review Article

References

Automatic language processing research group of Wuhan University. (1983). Modern Chinese Language Index. Sichuan: Sichuan Peoples Publishing House. [in Chinese]

Fang, M. (1995). A Syntactic Comparison Form of Contrastive Focus in Chinese. Studies of the Chinese Language, (4), 279-288. [in Chinese]

Han, M. (2005). A Syntactic Analysis of “shi...de” construction. Dongjiang Journal, (2), 97-103. [in Chinese]He, J. (1988). A Summary of the Study of “shi...de”. Journal of Higher Education Management, (1), 49-53. [in Chinese]

Hu, Y. (1995). Modern Chinese (Revised Edition). Shanghai: Shanghai Education Press. [in Chinese]Huang, B. (1981). Analysis and identification of sentences. Shanghai: Shanghai Education Press. [in Chinese]

Jiang, C. (2012). An analysis “shi...de” errors made by South Korean students. M.A. Dissertation, Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Soochou University, China. [in Chinese]

Jin, L. (2005). An Analysis of the Function Word in Teaching Chinese as the Foreign Language. Beijing: Shanghai Peking University Press. [in Chinese]

Li, L. (1986). Modern Chinese Sentence. Beijing: The Commercial Press. [in Chinese]

Liu, D. (2012). A Study of the Errors of “shi...de” when South Korean and Japanese Students Acquisitive in HSK dynamic composition. M.A. Dissertation, Linguistics and Applied Linguistics, Heilongjiang University, China. [in Chinese]

Liu, T. & Zhao, M. (2015). The Error Analysis on the “shi...de” by Korean Students. Journal of China University of Mining & Technology (Social Sciences), (3), 106-110. [in Chinese]

Liu, Y. (2002). A Practical Chinese Grammar (Revised Edition). Beijing: The Commercial Press. [in Chinese]

Lv, B. (1982). A Few Question about the Structure of “shi...de”. Language Teaching and Linguistic Studies, (4), 21-37. [in Chinese]

Lv, S. (2015). An Analysis of “shi...de” Errors Made by Thailand Students. M.A. Dissertation, Chinese International Education, Jilin University, China. [in Chinese]

Shi, H. & Xie, F. (2008). The Error Analysis on the “shi...de” by Foreign Students. Overseas Chinese Education, (1), 38-47. [in Chinese]

Shi, Y. (1984). Indicates What Has Already happened “de b”. Studies in Language and Linguistics,(1), 249-255. [in Chinese]

Tan, Y. (1956). Discuss about “shi...de”. Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences), (1), 3-1-7. [in Chinese]

Tang, L. (2014). A Study of the Errors and the Acquisition of Learning “shi...de” by Thai Students, Intermediate Level. M.A. Dissertation, Linguistics and Applied Linguistics, Southwest University, China. [in Chinese]

Wu, S. (1999). Two Questions About “Also Discuss about “shi” Sentence”. Journal of Yangtze University (Social Sciences Edition), (6), 75-78. [in Chinese]

Xiao, X. (2008). A Study on the Grammar of Chinese Interlanguage. Beijing: The Commercial Press. [in Chinese]

Xie, Y. (1999). Also Discuss about “shi” Sentence. Chinese Language Learning, (3), 26-29. [in Chinese]

Xing, H. & Zhang, W. (2005). Annotation and Statistical Research on Grammar Project of Modern Chinese. All - round Exploration of Teaching Chinese as a Second Language - Proceedings of Academic Seminar on Chinese as a Foreign Language. Beijing: The Commercial Press. [in Chinese]

Xu, J. (1984). “shi...de” Structure. Journal of Huzhou University, (1), 91-97. [in Chinese]

Yang, S. (1997). The Question about “shi...de” Structure. Studies of the Chinese Language, (6), 439-442. [in Chinese]

Yu, Z. (2003). The Comparison and Systematic Analysis of “shi...de” Structure. Journal of ABA Teachers University, (3), 50-53. [in Chinese]

Zhang, J. (2009). An analysis of “shi...de” errors made by Indonesian learners. M.A. Dissertation, Linguistics and Applied Linguistics, Jinan University, China. [in Chinese]

Zhao, S. (1979). “shi...de” Structure. Language Teaching and Linguistic Studies, (1), 57-66. [in Chinese]

Zhou, L. (2014). An analysis on the acquisition of Study of “shi...de” sentence by Vietnamese students and teaching design. M.A. Dissertation, Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Soochou University, China. [in Chinese]

Zhou, X. (2007). A Study on Chinese Grammar Errors Made by Foreigners. Beijing: Beijing Language and Culture Press. [in Chinese]

Zhou, Y. (1992). A Review of the Study of “shi”. Chinese Language Learning, (6), 30. [in Chinese]

Zhu, J. (2011). An Analysis of the Errors in the Translation of “shi...de” Sentence. Journal of Jinzhou Medical University (Social Science Edition), (3), 122-124. [in Chinese]