วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission)

บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น จะถูกนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน พิจารณา โดยใช้ระบบ Double-blind peer review (ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา) ทั้งนี้ สำหรับบทความประเภทบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ซึ่งเป็นบทความประเภท Non Peer Review Content กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความ หรืออาจพิจารณานำส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความตามความเหมาะสม (โดยหากเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ กองบรรณาธิการจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสาขาของบทความเป็นหลัก ผู้พิจารณาบทความ และผู้เขียน อาจมีต้นสังกัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี การประเมินคุณภาพบทความจะดำเนินการโดยปิดบังชื่อผู้เขียน และผู้พิจารณาบทความ)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)
และเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (page charge)
 

Contact

E-mail: polscicmujournal@gmail.com
Tel: 0-5394-2995

ISSN 2630-0435 (Print)
ISSN 2630-0699 (Online)

 

Indexed in tci กลุ่ม 2
 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ ดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดย
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและ
แนวคิดทางการเมือง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันกับผู้อ่าน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ทางวิชาการอีกด้านหนึ่งของ
สถาบันการศึกษา

          ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2553 และดำเนินการโดย คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์

        1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
        2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ
และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มีรายนามบรรณาธิการ ดังนี้

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค (พ.ศ. 2553 - 2556)
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ (พ.ศ. 2557 - 2558)
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา (พ.ศ. 2559 - 2564)
        4. อาจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี (ปัจจุบัน)

 

          ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เผยแพร่วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่
แบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยได้เริ่มเผยแพร่วารสารฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) เป็นต้นมา

การประชุมกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภายใน (เฉพาะบรรณาธิการผู้ช่วย) ครั้งที่ 1/2563

2021-01-13

การประชุมกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภายใน ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำวารสารโดยกำหนดรูปแบบโครงสร้างบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจภาษา เพื่อนำความคิดเห็นของท่านมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานของวารสารต่อไป

หนังสือเชิญประชุม

สรุปรายงานการประชุม

การประชุมกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 (เฉพาะกองบรรณาธิการภายในคณะ)

2021-01-13

การประชุมกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 (เฉพาะกองบรรณาธิการภายในคณะ) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำวารสารโดยกำหนดกรอบเรื่อง (Theme) เฉพาะ สำหรับวารสารที่จะตีพิมพ์แต่ละฉบับ และการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ (Special Issues)/วารสารฉบับเพิ่มเติม (Supplemental Issues)

หนังสือเชิญประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประกาศ แจ้งแนวทางการพิจารณาบทความวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพิ่มเติม

2020-08-25

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอแจ้งแนวทางการพิจารณาบทความที่จะส่งเพื่อขอรับการตีพิมพ์กับทางวารสาร เพิ่มเติม ดังนี้

1. รูปแบบโครงสร้างบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

2. การตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา ของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และเนื้อหาของบทความ กรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษ

 
***เริ่มบังคับใช้สำหรับบทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป*** 

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ Facebook วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

2020-04-20

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มช่องทางการติดต่อ สื่อสารข้อมูลผ่าน facebook อีกหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกดติดตามเพจวารสารได้ที่ http://www.facebook.com/PSPAJCMU

ประกาศ ช่องทางการติดต่อวารสารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5

2020-03-20

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ออกมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์ติดต่อกับทางวารสาร ขอความกรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมล polscicmujournal@gmail.com หรือ inbox เฟซบุ๊กของวารสาร @PSPAJCMU ค่ะ

Vol. 12 No. Suppl. 1 (2021): January-June

View All Issues

Indexed in tci  Tier 2