การประเมินผลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Authors

  • สัญญา วงศ์อนุ นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Keywords:

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์, เทศบาลตำบลเชียงคาน, reduced road accidents during Songkran festival, Chiangkhan municipality

Abstract

The purpose of the study was 1) project evaluation of reduced road accidents during Songkran festival 2016 of Chiangkhan municipality, Chiangkhan district, Loei province and 2) compare with level of operation in the project of reduced road accidents during Songkran festival 2016 of Chiangkhan municipality, Chiangkhan district, Loei province.This research are quantitative research and qualitative research. The sample that use in the research for example residence people stays within Chiangkhan municipality project, Chiangkhan district, Loei province 327 persons. Use the questionnaire are a tool in the saving collect the data and the statistics that use in data analysis for example, percentage, average, the value deviates the standard, t-test, F-test and LSD.

Result ;

1. Project evaluation of reduced road accidents during Songkran festival 2016 of Chiangkhan municipality, Chiangkhan district, Loei province generally is in highest level, building and the environment is in highest level and participating of peoples are in high levels,

2. Compare with operating in the project of reduced road accidents during Songkran festival 2016 of Chiangkhan municipality, Chiangkhan district, Loei province separate follow the gender, age, marriage status, education level, occupation and the income per mount meet that people who have the marriage status and the income per month are different operating side place building and the environment and participating in side of people are different image reserves .05 significance way statistics level.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-09-30