ข้อกังวลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...

Main Article Content

ดวงพร บุญเลี้ยง
อรรถกร ทองโคตร

Abstract

บทคัดย่อ


                 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นแนวคิดการปฏิรูปที่ดินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยเชื่อว่าจะช่วยให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน  ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนในสังคม  ทั้งยังทำให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย  ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ขณะนี้ (มิถุนายน 2561) ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเกิดกระแสถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การประเมินภาษี การยกเว้นภาษี และการจัดเก็บภาษี  แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


 


Abstract


                  Collection of land and building tax is a notion of land reform which may improve the efficiency of tax imposition in the current situation. By doing so, it is expected to increase distribution of land ownership, decrease the differences in economic status of the people in society, enhance the efficiency of the use of land and increase Local Administrative Organization’s income. In accordance with such reasons, the Land and Buildings Tax Draft Bill was proposed by the Government to National Legislative Assembly. Presently (June 2018), the Draft Bill is under reviewed by National Legislative Assembly and is discussed about the problems that may arise in connection therewith; tax assessment, exemption and taxation but overall, this bill will be the essential tool to further develop the country.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ

References

กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกลุ่มสารนิเทศการคลัง. (2561). Q&A ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. สืบค้น 5 มิถุนายน 2561, จาก https://www.mof.go. th/home/eco/080759.pdf.
จรินทร์ เทศวานิช อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ และศิริพร สัจจานนท์. (2553). โครงการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 23 (1), 47 – 59.
ปกิต แพร่ชินวงศ์. (2552). ปัญหาบางประการในการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาแทนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประชาชาติ. (2561). จ่อใช้ “ราคาประเมิน”รายไตรมาสปั่นที่ดินพุ่งจ่ายภาษี-ค่าโอนอ่วม. สืบค้น 7 มิถุนายน 2561, จาก https://www.prachachat. net/property/news-146442
สาคร สุขศรีวงศ์. (2560). ผลกระทบจากพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. สืบค้น 7 มิถุนายน 2561, จาก https://www.prachachat.net/ columns/news-64832
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2561). ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... . สืบค้น 5 มิถุนายน 2561, จาก https://www.senate.go. th/bill/bk_data/312-1.pdf
อภิชาต ประสิทธิ์นฤทธิ์. (2561). ร่างพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉุดรั้งหรือพัฒนาประเทศ. สืบค้น 7 มิถุนายน 2561, จาก https://www. thansettakij.com/content/260193