วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ ผ่านเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป