Problems of Acts Relating to Smuggling of Migrants by Land in Thailand

Main Article Content

BUNCHA WITTAYA-ANANT
MATHAPORN KANCHANATECHA
PAKIN JAROENNONTHASIT

Abstract

This article aimed to 1) identify problems of acts relating to smuggling of migrants by land in Thailand, and to 2) analyze in compliance with the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air A.D. 2000. The objectives of the study were 1) to investigate the meaning and concept of smuggling of migrants, the background of United Nations Convention against Transnational Organized Crime A.D. 2000 and the  Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air A.D. 2000, 2) to analyze legal measures against the smuggling of migrants by land, sea and air of Thailand and 3) to analyze problems occurred by commitment of Thailand for accession to the  Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air A.D. 2000 and 4) to find guidelines for amending related laws to comply with international measures.


            The research revealed that Thailand has not ratified the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air A.D. 2000 yet. If such protocol was ratified later by Thailand, it shall be affected to her laws as follows; 1) problems on the definition of smuggling of migrants,  2) problems on prescription criminal offences related to smuggling of migrants and 3) problems on repatriation.


Suggestions of the researchers were as follows; 1)the definition of smuggling of immigrants shall be prescribed in the Immigration Act B.E. 2522 (1979), 2) the smuggling of immigrants shall be added in the last paragraph of Section 63 of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) as becoming a criminal offence and 3) Section 55 of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) shall be amended by adding the third paragraph as “the repatriation of immigrants or smugglers shall be done rapidly without any delay, safety and human rights of  them shall be considered strictly”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กมลินทร์ พินิจภูวดล และคณะ. (2559). รายวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

กรมองค์การระหว่างประเทศ. (2551). ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ.

ณัชพล จิตติรัตน์. (2563). แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 13(1), 123-139.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2563). ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2562). กฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ธนวรรณ เตชะวิจิตร์. (2552). พันธกรณีของประเทศไทยในกรณีที่เข้าเป็นภาคีพิธีสารเพื่อการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ประธาน วัฒนวาณิชย์. (2548). รายงานสรุปผลการวิจัย เรื่อง การใช้ถ้อยคำในอนุสัญญาฯ สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารฯ แนบท้าย. กรุงเทพฯ : สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด.

ประสิทธิ์ เอกบุตร. (2551). กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สนธิสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 4 .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.

พิชัย นิลทองคำ. (2555). พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522. กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม.

สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย. (2561). แนวปฏิบัติว่าด้วยการกำหนดให้การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นอาชญากรรม. (27 มีนาคม 2564) สืบค้นจาก https://www.baliprocess.net/ UserFiles/baliprocess/File/Final_Bali% 20Policy%20Guide%20 on%20Criminalizing%20 Migrant%20Smuggling_Thai.pdf.

อัครพันธ์ สัปปพันธ์. (2542). กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.