จากปัญหาสู่นโยบาย: ศึกษากรณีผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ศึกษาลักษณะปัญหาและสาเหตุของ ปัญหาของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) นำเสนอแนวนโยบายสำหรับ การแก้ปัญหาของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และการสนทนากลุ่ม (focused group discussion) ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาหลัก 4 ประการคือ 1) การลดคุณค่าและบทบาทผู้สูงอายุในครอบครัวซึ่งมีสาเหตุจากการลดลงของการเคารพนับถือสมาชิกอาวุโสในครอบครัว 2) การถูกทอดทิ้งและความโดดเดี่ยวซึ่งมีสาเหตุคือการไปทำงานต่างถิ่นของบุตรในประเทศมาเลเซียหรือต่างจังหวัด การสูญเสียบุตรหลานในเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการขยายตัวของค่านิยมแบบปัจเจกชนนิยม 3) ความยากลำบากในการเข้าถึงบริการและสิทธิ มีสาเหตุจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินงานไม่จัดบริการให้เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และขาดการปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ 4) ปัญหาองค์กรหรือชมรมผู้สูงอายุยังมีจำนวนน้อยและขาดความเข้มแข็งสำหรับนโยบายที่ใช้ควรแก้ปัญหาได้แก่ นโยบายส่งเสริมคุณค่าและบทบาทผู้สูงอายุ การคุ้มครองและดูแลผู้สูงอายุ และการขยายและสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรผู้สูงอายุ

 

From Problems to Policy : A Case Study of the Elderly in Southern Border Provinces

This study has two main objectives : 1) to study the problems and the causes of the problems of the elderly in the southern border provinces, and 2) to propose policy solutions for the elderly in the southern border provinces. The study used qualitative research methods gathering information from document, text, research papers, and focused group discussion. The results revealed that the elderly have four major problems. First is the devaluation and role reduction of the elderly in the family caused by the decrease of respect for elderly members in the family. Second is the neglect and loneliness of the elderly caused by young people leaving their families behind to work in Malaysia and other provinces, the loss of their children in the unrest in the southern provinces, and the expansion of the individualism values . Third is the difficulty of access to services and rights caused by the state agency in charge of the operation not providing sufficient services, lack of publicity about the rights of the elderly thoroughly, and deficiency of proactive work to facilitate the utilization of rights. Four is the problem of having a small number of elderly organizations and management weakness. There should be three policies to solve the problems: promoting the value of respect and role of the elderly, protecting and caring for the elderly, and strengthening the elderly organization.

Article Details

Section
Article