การให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรม “หนูน้อยสู้ภัยโควิด-19”

ผู้แต่ง

  • อัจฉราลักษณ์ ทั่งทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การให้ความรู้ผู้ปกครอง, ความเป็นพลเมือง, เด็กปฐมวัย, โควิด-19

บทคัดย่อ

         การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรม “หนูน้อยสู้ภัยโควิด-19” กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 4 ครอบครัว โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งมีความสนใจ ยินดี และมีความพร้อมในการเข้าร่วมใช้ชุดกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการศึกษาและมีความสามารถในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ LINE และ Facebook ได้ดี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม “หนูน้อยสู้ภัยโควิด-19” จำนวน 6 เรื่อง 18 กิจกรรม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเด็กปฐมวัย แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ปกครองในการทำกิจกรรมร่วมกับลูกที่บ้าน และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ปกครอง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก มีทักษะและความรู้สึกที่ดีต่อการส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้กับเด็กปฐมวัย เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่เข้าร่วมใช้ชุดกิจกรรมมีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นในทุกด้าน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในชุดกิจกรรมอยู่ในระดับดี

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เบรน-เบส บุ๊คส์.

ข่าวไทยพีบีเอส. (2563). สธ.แนะคนไทยร่วมรับผิดชอบสังคมก้าวผ่านวิกฤต COVID-19. สืบค้นจาก https://news.thaipbs. or.th/content/289456

ขวัญฟ้า รังสิยานนท์. (ม.ป.ป.). การปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีและประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย. สืบค้นจาก https://preschool.or.th/content/documents/democracy.pdf

จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์. (ม.ป.ป.). โควิด 19 โรคอุบัติใหม่. ฉลาดซื้อนิตยสารออนไลน์. สืบค้นจาก https://www.chaladsue.com/article/3354

จุฑาทิพย์ โอบอ้อม. (2556). การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร และกันตวรรณ มีสมสาร. (2558). การปลูกฝังและสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย (หน่วยที่ 9, หน้า 9-1 ถึง 9-46). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พัชรี ผลโยธิน. (2558). แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย (หน่วยที่ 1, หน้า 1-1 ถึง 1-47). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พรรณี ชูทัย เจนจิต. (2550). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: เกรท เอ็ดดูเคชั่น.

เพ็ญศรี แสวงเจริญ. (2558). การเสริมสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นของเด็กปฐมวัย. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย (หน่วยที่ 12, หน้า 12-1 ถึง 12-38). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วิภาวี เธียรลีลา. (2563). ปิดโรงเรียนแล้วอย่างไรต่อ? มาตรการรับมือ ‘หลัง’ ปิดโรงเรียน จากรัฐบาลทั่วโลก. สืบค้นจาก https://thepotential.org/social-issues/school-closing-from-coronavirus/

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี. กรุงเทพฯ: แปลน ฟอร์ คิดส์.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3). นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี.

สิรินทร์ ลัดดากลม บูญเชิดชู. (2560). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของเด็กปฐมวัย. วารสารครุศาสตร์, 45(2), 254-267.

อรวรรณ สุวรรณศรี และปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร. (2559). การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 31(2), 89-96.

Ministry of Education Singapore. (2012). Character and Citizenship Education Syllabus Primary. Retrieved

from https://www.moe.gov.sg//media/files/primary/characterandcitizenshipeducationprimarysyllabusenglish.pdf?la=en&hash=07C4DBF66BCF5182FF4AEA4436679A96466DDE24

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-01

How to Cite

Share |