วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีที่ 6 ฉบับที่ 2

Published: 2019-11-27

บทบรรณาธิการ

จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

ก-ง

Community Art Initiatives in Ratchaburi

สมพงษ์ อำนวยเงินตรา, อาภาพร เอี่ยมอุบล

1-20

Conflict Management of Public Organizations in Thailand 4.0 Era

สิญาธร นาคพิน, วิลาวัณย์ สมบูรณ์

21-46

Education Resources Management ofEducation OpportunityExpansion Schools under Surat Thani PrimaryEducational Service Area Office 3

เบญจาภา เบญจธรรมธร, อรรครา ธรรมาธิกุล, ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

47-66

Discourse on Sex Workers in Thai Society

ธุวพล ทองอินทราช, โชติสา ขาวสนิท

67-89

Implementation of Livelihood Capital among the ESAN Fishing Migrant Households at Places of Origin

ณัฐพล มีแก้ว, ดุษฎี อายุวัฒน์

91-109

The effects of group counseling program on theory of cognitive behavioral modification to social skills of undergraduate students

ธนปพน ภูสุวรรณ, ชลิดา ตระกูลสุนทร, พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์, กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น

111-137

Community - Based Ecotourism Interpreter Development in Ban Song Community, Suratthani Province

เบญญา จริยวิจิตร, เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

221-256

แนะนำผู้เขียน

แนะนำผู้เขียน -

267-270