วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2565) ได้ออกเผยแพร่แล้วในเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (tci-thaijo.org)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และติดตามวารสารของเรา

กองบรรณาธิการวารสาร