นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พยอม ธรรมบุตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2. เสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 32 คนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจทรัพยากรในชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการประชุมระดมความคิดเห็น โดยความถูกต้องเชิงเนื้อหาเพื่อสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวม 


ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีทรัพยากรที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากปรากฏการนำเอาวัฒนธรรมชุมชนมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดประโยชน์ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในชุมชนวัดทองนพคุณ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ร่วมกำหนดตราสินค้า (แบรนด์) เพื่อสะท้อนถึงนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 4 รูปแบบ คือ 1. ท่องเที่ยววัดทองสองธรรม โดยใช้กลวิธีการทำบุญรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจ 2. แกะรอยพุทธศิลป์สู่แก่นพุทธศาสตร์ ใช้การพัฒนาจิตใจตามแนวไตรสิกขา เพื่อสร้างกระบวนทัศน์และกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ 3. ท่องเที่ยวจิตอาสา พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านการท่องเที่ยวอาหารและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ 4. ท่องเที่ยวคลองสานเสมือนจริง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อผสม (มัลติมีเดีย) ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการท่องเที่ยวถึงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องการประสบการณ์นักท่องเที่ยว ในช่วงที่มีการแพ่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles (บทความวิจัย)

References

กัมพล นิสิตสุขเจริญ. (2563). Virtual Event. วารสาร Strategy and Marketing, 19(219), 40-41.

ชา สุภทโท. (2555). นอกเหตุเหนือผล. บริษัท เอ็น พี ปริ๊นติ้ง จำกัด.

ดาริน สมานนท์. (2021) จุดเปลี่ยนของศตวรรษที่ 21 วารสาร Strategy and Marketing, 20(226), 16 – 17.

ป.อ. ปยุตโต. (2562). ทำบุญพื้นฐานคือทำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์ (พิมพ์ครั้งที่ 6). สำนักพิมพ์ผลิธัมน์ จำกัด.

ป.อ. ปยุตโต. (2562). เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 7). บริษัท โอ เอส พริ๊นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด.

ป.อ. ปยุตโต. (2553). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 18). โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์.

พยอม ธรรมบุตร. (2562). วิถีชุมชนรากเหง้ามหานคร. บริษัทแดแน๊กส์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

อารยวังโส. (2555).พุทธเศรษฐ์ในธรรมศาสตร์. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

โฮริ คิมิโทชิ. (2013). อ่านธุรกิจใน 69 แผนภาพ. บริษัท วีเลิร์น จำกัด.

Morrison, A.M. (2013). Marketing and Managing Tourism Destination, Routledge Taylors Frances group.

W.Chan Kim & Renee Mauborgne., Blue Ocean Strategic: BOS