ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย (The effects of Adversity Intelligence and Emotional Intelligence on Success of Generation Y Entrepreneurs)

Main Article Content

สมพร ปานยินดี Somporn Panyindee

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวแปรสาเหตุได้แก่ ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อตัวแปรผลได้แก่ ความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย โดยผ่านตัวแปรกลางคือการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ โดยมีตัวแปรแทรกคือสมรรถนะทางเทคโนโลยี เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคมีผลกระทบทางบวกต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 2) ความฉลาดทางอารมณ์มีผลกระทบทางบวกต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 3) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีผลกระทบทางบวกต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย 4) สมรรถนะทางเทคโนโลยีไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ  เจนเนอเรชั่นวาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Alvarez, S. A. and Barney, J. B. (2007). Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(½): 11-26.

Amit, R., MacCrimmon, K., Zietsma, C., and Oesch, J. (2000). Does Money Matter? Wealth Attainment as the Motive for Initiating Growth-Oriented Technology Ventures. Journal of Business Venturing, 16(2): 119- 143.

Awwad, M. S. and Ali, H. K. (2012). Emotional Intelligence and Entrepreneurial Orientation the Moderating Role of Organizational Climate and Employees’ Creativity. Journal of Research Marketing and Entrepreneurship, 14(1): 115-136.

Bangdruai, P. (2007). Adversity Quotient, Entrepreneurial Orientation, Human Capital and Success of Accommodation Business’s Entrepreneurs in 2004 Tsunami Disaster Area, Thailand (ความ สามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค บุคลิกภารเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญ และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทที่พักในเขตพื้นที่ประสบภัยสึนามิ พ.ศ. 2547). Master’s dissertation, Thammasart University, Bangkok, Thailand.Bar-On, R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-I): Technical Manual. Toronto: Multi Health Systems, Inc.

Batjargal, B. and Liu, M. M. (2004). Entrepreneurs’ Access to Private Equity in China: The Role of Social Capital. Organization Science, 15(2): 159-172.Booth, M. and Rocca, A. D. (2013). Generational Divide: Passion Fuels Perseverance for Gen Y Entrepreneurs; Baby Boomers Stop to Smell the Roses According to American Express OPEN Ages Survey. (2013, Aug 05). Business Wire. [Online]. Retrieved December 13, 2015 from https://search.proquest.com/docview/1417592727?accountid=50150

Bridgers, M. and Johnson, H. (2006). The Aging Workforce: The Facts, the Fiction, the Future!, ASHRAE Journal, 48(1): 6-9.

Buranasri, K. (2009). The Relationship Between Corporate Entrepreneurship, Business Environment And Performance in Medium And Large Size Manufacturing Corporations in the Industrial Estate Authority of Thailand (ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และผลดำเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย). Doctoral‘s dissertation, Dhurakij Pundit University, Nonthaburi, Thailand.

Chueabangkaew, P. (2011). Diversity Management: Human Resource Management Strategy in the Creative Economy (การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ: กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์). Executive Journal, 31(1): 153-159.

Cooper, N., Estes, C. A., and Allen, L. (2004). Bouncing Back. Parks and Recreation 39(4): 28–35. Covin, J. G. and Slevin, D. P. (1989). Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments. Strategic Management Journal, 10(January): 75-87

Covin, J. G. and Slevin, D. P. (1991). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behaviour. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1): 7-25.Davis, J. L., Bell, R. G., Payne, T. G. and Kreiser, P. M. (2010). Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Moderating Role of Managerial Power. American Journal of Business, 25 (2): 41-54

Dess, G. G. and Lumpkin, G. T. (2005). The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship. Academy of Management Executive, 19(1): 147-156.

Frese, M., Brantjes, A., and Hoorn, R. (2002). Psychological Success Factors of Small Scale Businesses in Namibia: The Roles of Strategy Process, Entrepreneurial Orientation and the Environment. Journal of Developmental Entrepreneurship, 7, 3(October): 259-282.

Goleman, D. (1998). What Makes a Leader?. Harvard Business Review, 76(6): 93-102.

Goleman, D., Boyatzis, R. and McKee, A. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston, MA: Hbs Press.

Gonza ́lez-A ́ lvarez, N. and Nieto-Antolı ́n, M. (2005). Protection and Internal Transfer of Technological Competencies: the Role of Causal Ambiguity. Industrial Management and Data Systems, 105(7): 841-856.

Gorgievski, M. J., Ascalon, M. E., and Stephan, U. ( 2011 ). Small Business Owners’ Success Criteria, a Values Approach to Personal Differences. Journal of Small Business Management, 49, 2 (April): 207-232.

Goyal, A. and Akhilesh, K. B. (2007). Interplay Among Innovativeness, Cognitive Intelligence, Emotional Intelligence and Social Capital of Work Teams. Team Performance Management, 13(7/8): 206-226.Grewal, R., Comer, J. M., and Mehta, R. (2001). An Investigation into the Antecedents of Organizational Participation in Business-to-business Electronic Markets. International Journal of Electronic Commerce, 5(4): 5-116. Hadizadeh M. A., Raminmehr, H, and Hosseini, S. S. (2009). Relationship Between Emotional Intelligence and Entrepreneurial Orientation Among the Employees of Oil Company-Affiliated Organizations. Journal of Entrepreneurship Development, 1(4): 139-162.Hair,

Jr., J .F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Hammill, G. (2015). Mixing and Managing Four Generations of Employees. [Online]. Retrieved May 4, 2015 from https://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm.

Harber, J. G. (2011). Generations in the Workplace: Similarities and Differences. Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3462046)

Hyun Jung Lee. (2013). An Empirical Analysis of the Relationship between Emotional Intelligence and Emotion Work: An Examination of Public Service Employees. International Review of Public Administration, 8 (2): 85-107.

Islam, Md. A. (2011). Effect of Entrepreneur and Firm Characteristics on the Business Success of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bangladesh. International Journal of Business and Management, 6, 3(March): 289-299.Johnson-Conley, C. D. (2009). Using Community-Based Participatory Research in the Development of School.

Joseph, D. L. and Newman, D. A. (2010). Emotional Intelligence: an Integrative Meta-Analysis and Cascading Model. Journal of Applied Psychology, 95(1): 54-78.

Kanjanakaroon, J. (2011). Relationship Between Adversity Quotient and Self-Empowerment of Students in Schools Under the Jurisdiction of the Office of the Basic Education Commission. International Journal of Learning, 18: 349-360.

Kara, O., Chu, H. M. and Benzing, C. (2010). Determinants of Entrepreneur’s Success in a Development Country. Journal of Business and Entrepreneurship, 22(2): 1-15

Kasapi, Z. and Mihiotis, A. (2014). Emotional Intelligence Quotient and Leadership Effectiveness in the Pharmaceutical Industry: A New Template. International Journal of Business Administration, 5(1): 15-26

Khor, P. and Mapunda, G. (2014). A Phenomenological Study of the Lived Experiences of the Generation X and Y Entrepreneurs. 4th Annual International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour.

Kirkwood, J. (2007). Igniting the Entrepreneurial Spirit: is the Role Parents Play Gendered?, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 13(1): 39-59.

Kreiser, P. M. and Davis, J. (2010). Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Unique Impact of Innovativeness, Proactiveness, and Risk-taking. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 23(1): 39-51.

Kreiser, P. M., Marino, L. D., and Weaver, K. M. (2002). Assessing the Psychometric Properties of the Entrepreneurial Orientations Scale: a Multi-Country Analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4): 71-94.

Kristiansen, S., Furuholt, B., and Wahid, F. (2003). Internet cafe entrepreneurs: pioneers in information dissemination in Indonesia. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 4(4): 251-263.

Lacity, M. C., Khan, S., Yan, A. and Willcocks, L. P. (2010). A review of the IT outsourcing empirical literature and future research directions. Journal of Information Technology, 25: 395–433.

Leonard-Barton, D. (1992). Core Capabilities and Core Rigidities: a Paradox in Managing New Product Development. Strategic Management Journal, 13: 111-125.

Lumpkin, G. T. and Dess, G. G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. Academy of Management Review, 21(1): 135-172.

Leschinsky, R. M. and Michael, J. H. (2004). Motivators and Desired Company Values of Wood Products Industry Employees: Investigating Generational Differences. Forest Products Journal, 54(1): 34-39.

Lumpkin, G. T. and Dess, G. G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. Academy of Management Review, 21(1): 135-172.

Malee, S. (2014). HR Diversity Management. [Online]. Retrieved April 3, 2015. from https://www.hr.dmh.go.th/hr/ news/admin/113255410251.pdf

Marino, L., Strandholm, K., Steensma, H. K., and Weaver, K. M. (2002). The Moderating Effect of National Culture on the Relationship Between Entrepreneurial Orientation and Strategic Alliance Portfolio Extensiveness. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(Summer): 145-160.

Mayer, J. D. and Salovey, P. (1993). The Intelligence of Emotional Intelligence. Intelligence, 17(4): 433-442.

Messeghem, K. (2003). Strategic Entrepreneurship and Managerial Activities in SMEs. International Small Business Journal, 21(2): 197-212.

Miller, D. (1983). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms. Management Science, 29(7): 770–791.Momeni,

N. (2009). The Relation Between Managers’ Emotional Intelligence and the Organizational Climate They Create. Public Personnel Management, 38(2): 35-48

Mutchimsattha, P. (2011). Entrepreneurial Orientation, Human Capital, New Resource Skill and Business Success of Independent Hotel Entrepreneurs in Bangkok (บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญ ทักษะการจัดกาทรัพยากรใหม่ และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร). Master’s dissertation, Thammasart University, Bangkok, Thailand.

Newbert, S. L., Kirchhoff, B. A., and Walsh, S. T. (2007). Defining the Relationship Among Founding Resources, Strategies, and Performance in Technology-Intensive New Ventures: Evidence from the Semiconductor Silicon Industry. Journal of Small Business Management, 45(4): 438-466.

Peerawat, C. (2009). Strategic Focus Through E-Commerce-Based Operations and Performance of E-Commerce Businesses in Thailand. Ph.D. Dissertation at Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand.

Pirela, A. (2007). Entrepreneurial Behaviour and Institutional Change: the Dynamics of Building Industry Alliances in Venezuela. Science, Technology & Society, 12(1): 113-139.

Prahalad, C. K. and Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68(3): 79-91.

Praween, P. (2011). Strategic Organizational Creativity of Medical and Cosmetic Businesses in Thailand: An Empirical Investigation of the Antecedents and Consequences. Ph.D. Dissertation at Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand.

Pruksanukul, J. (2015). Gen-Y and Entrepreneurship (Gen-Y กับภาวะผู้ประกอบการ). [Online]. Retrieved April 25, 2558 from https://www.people-synergy.co.th/tank/detail.php?id=5.

Real, J. C., Leal, A., and Roldan, J. L. (2006). Information Technology as a Determinant of Organizational Learning and Technological Distinctive Competencies. Industrial Marketing Management, 35: 505-521.

Reynolds, P. D., Hay, M., Bygrave, W. D., Camp, S. M., and Autio, E. (2000). Global Entrepreneurship Monitor 2000 Executive Report. Babson College, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, and London Business School.

Rodrigoa, M. J., Víctor, J. G. M., and Maria, T. B. R. (2013). Influence of Technological Support, Skills and Competencies, and Learning on Corporate Entrepreneurship in European Technology Firms. Technovation, 33, 12(December): 417-430

Salovey, P. and Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3): 185-211.

Shaw, S. and Fairhurst, D. (2008). Engaging a New Generation of Graduates. Education Training, 50(5): 366-378.

Silpcharu, T. (2010). Research and Statistical Analysis with SPSS (การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS) (11th ed.). Nonthaburi: S.R. Printing Mass product Co., Ltd.

Sinha, T. N. (1996). Human Factors in Entrepreneurship Effectiveness. The Journal of Entrepreneurship, 5(1): 23-39.

Stoltz, P. G. (1997). Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities. New York: Wiley.

Stoltz, P. G. (2000). Adversity Quotient @ Work: Make Everyday Challenges the Key to Your Success – Putting the Principles of AQ into Action. New York: Wiley.

Sunindijo, R. Y., Hadikusumo, B. H. W. and Ogunlana, S. (2007). Emotional Intelligence and Leadership Styles in Construction Project Management. Journal of Management in Engineering, 23, 4(October): 166-170.

Tarabishy, A., Solomon, G., Fernald, L., and Saghkin, M. (2005). The Entrepreneurial Leader’s Impact on the Organization’s Performance in Dynamic Markets. The Journal of private equity, 8(4): 20-29.

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (2015). SMEs White Paper Report (รายงานสถานการณ์ SMEs ประจำปี). [Online]. Retrieved December 13, 2015 from https://www.sme.go.th/eng/index.php/data-alert/alert/report-smes-year/report-year

Tuntayapinun, S. (2011). Management Tactics for a Diverse Workforce. Executive Journal, 31(4): 59-64.

Walter, A., Auer, M., and Ritter, T. (2006). The Impact of Network Capabilities and Entrepreneurial Orientation on University Spin-Off Performance.Journal of business venturing, 21(4): 541-567.

Wang, C. L. (2008). Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and Firm Performance. Entrepreneurship Theory and Practice: 635-657.Weston, M. J. (2006). Integrating Generational Perspectives in Nursing. The Online Journal of Issues in Nursing, 11(2): l-10.

Wikilund, J. (1999). The Sustainability of the Entrepreneurial Orientation-Performance Relationship. Entrepreneurship Theory and Practice,24(Fall): 37-48.

Wiklund, J. and Shepherd, D. (2003). Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and The Performance of Small and Medium Sized Business. Strategic Management Journal, 24(13): 1307-1314.


Wiklund, J. and Shepherd, D. (2004). Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach. Journal of Business Venturing, 20(1): 71- 91.

Woolley, J. (2010). Technology Emergence Through Entrepreneurship Across Multiple Industries. Strategic Entrepreneurship Journal 4: 1-21.

Yimsook, N. (2009). Relationships between Entrepreneurial Characteristics and Small Business Entrepreneur’s Success : A Case Study of Plants Decorating Business in Ongkharak District, Nakhon Nayok Province (ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก). Master’s dissertation, Thammasart University, Bangkok, Thailand.

Yujarav, S. and Srivastava, N. (2007). Are Innovative Managers Emotionally Intelligent? Journal of Management Research, 7, 3(December): 169-178.Zahra, S. (1993). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior: A Critique and Extension. Entrepreneurship Theory and Practice,17(4): 5-21.