Strategies of network management for vocational skills development of schools in Secondary Education Service Area Office 10

Main Article Content

ธนพัฒน์ สุขอนันต์

Abstract

The purpose of this research is to study 1. the network management strategies for developing professional skills of the students under the Office of Secondary Educational Service Area 10, 2. The result of vocational skills development of the students under the Office of Secondary Education Service Area 10. The findings are 1) the network management strategies to develop students' professional skills consist of 4 strategies, namely planning strategies, network strategy, participation strategy and integration strategies, 2) results of vocational skills development of students show that the basic skills consist of 5 skills, namely flexibility, adaptation, responsibility, the potential to create quality work, and the considerations of work ethics 3) the result of vocational skills development of students in educational institutions that provide joint study in vocational and upper secondary education (Bis Education) under the Office of Secondary Education Service Area 10 analysed by the student's professional skills assessment shows that the occupation skills are at a high level (= 4.42).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

กมลวรรณ ตังธนกานนท์ และคณะ. (2551).กลยุทธ์การพัฒนาและขับเคลื่อน การพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา: ภาคกลางตอนล่างกลุ่มสองและกรุงเทพมหานคร. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เอกสารชุด แนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ:
การศาสนา.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2554). การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา. วารสารการบริหารและพัฒนา, 4 : 192-207.
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน. (2559). รายงานการประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย. สำนักศึกษาธิการ ภาค 6 : ผู้แต่ง.
กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคณะ. (2551). การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบหลากหลาย. กรุงเทพมหานคร : อัลฟ่ามิเล็นเนียม.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). เอกสารประกอบร่างการจัดการศึกษาโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ผู้แต่ง.
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2558). แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส. ศรีวิลัย: ผู้แต่ง.
จรวยพร ธรณินทร์. (2550). การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบเครือข่าย. เอกสารประกอบการบรรยาย, โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร.
ชลธาร สมาธ. (2560). การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่


ดาวเหนือ บุตรสีทา. (2557). การสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านพบธรรมนำสุข อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.
นนทวัฒน์ ตรีนันทวัน. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อการสอนแบบบูรณาการการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานศึกษาพิเศษ.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประยูร อัครบวร. (2553). การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พชรวัฒน์ เส้นทอง. (2560). กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การทางสังคม : กรณีวัดในประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11 : 229-232.
พนัส พฤกษ์สุนันท์, อุบล จันทร์เพชร และจินตนา ชุณหมุกดา. (2545). รายงานการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนน่า : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 ราชบุรี. ราชบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
มณฑา จำปาเหลือง. (2554). การบริหารการศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธ์. คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์. (2559). รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุกัญญา แช่มช้อย. (2552). การนําเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอน
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล.ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสรี พงศ์พิศ. (2548). เครือข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.
สุกัญญา แชมชอย. (2555). แนวคิดเชิงนวัตกรรมสําหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14 : 117-128.
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). strategic management การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ:ห้าง
หุ้นส่วน จำกัด สามลดา.
ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์. (2557). เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต.