วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) มีกำหนดการตีพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตีพิมพ์เหลือเพียงแบบเดียวคือ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ของภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในทางวิชาการ โดยเปิดรับบทความที่มีการศึกษาอย่างมีมิติทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย - TCI

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

2017-02-22

 

สำหรับผู้อ่าน

  • ผู้อ่านจะพบสารบัญของวารสารฉบับล่าสุดได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือเข้าถึงวารสารฉบับล่าสุดได้ทางเมนู ฉบับปัจจุบัน จากแถบเมนูด้านบน
  • หากต้องการอ่านวารสารฉบับย้อนหลัง เลือกเมนู บทความย้อนหลัง จากแถบเมนูด้านบน

 

สำหรับผู้เขียน

  • ดูหลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับได้ที่นี่ 
  • ดูรูปแบบการเขียนอ้างอิงของวารสารได้ที่นี่
  • ส่งบทความออนไลน์ได้ที่นี่ 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567

ดูทุกฉบับ