เผยแพร่แล้ว: 2018-12-20

การวิเคราะห์ภาษาบาลีในภาษาไทย

วิโรจน์ คุ้มครอง, พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท

ึ77-88

Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters

ชัยชาญ ศรีหานู

105-108