เผยแพร่แล้ว: 2018-01-16

การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ

วรรณศิรินทร์ ภูฉายา, ณัฐกรานต์ สุระภา, ชนิษฐา คลังใหญ่, ดร. นิตยา จันตะคุณ, ดร. อรุณี จันทร์ศิลา

98-114

อาชีวภิวัฒน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล, ดร.อภิชัย พันธเสน, ดร.ฉัตรวรัญญ์ องคสิงห์

115-129

เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

130-133