Contact

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Principal Contact

รองศาสตราจารย์พิชาภพ พันธุ์แพ
บรรณาธิการ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Phone 065-0565988

Support Contact

นายณัฐพงศ์ นิลคำ
Phone 0 5392 1444 ต่อ 2849