Contact

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Principal Contact

ดร.ลัดดา ปินตา
บรรณาธิการ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Phone 084-8073320

Support Contact

นางสาวณฐา อภิธาวินวสุ
Phone 0 5392 1444 ต่อ 2688