Announcements

เนื่องจากปี 2564 มีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2565 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา จึงขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปิดรับบทความเพิ่ม วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนาจะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป

กองบรรณาธิการ