วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts) เป็นวารสารเพื่อจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนานี้ อยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol. 8 No. 1 (2563): Vol. 8 No. 1 (2020): Vol 8 No 1 (2020): January - June 2020

Published: 2020-06-30

View All Issues