ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร. มนัส  สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา  ตุ้ยคัมภีร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร  บุญมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิดา  อดิภัทรนันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ เอนก  ชิตเกษร มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน  เลานําทา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา  เมฆพัฒน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
อาจารย์ ดร. วรรณโณ  ฟองสุวรรณ บริษัทเอกชน 
อาจารย์ ดร. แววมยุรา  คำสุข มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร. ฐิติ  จำเริญพร มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์ ดร. สุวรรณา  พลอยศรี มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์ ดร. ประยงค์  คูศิริสิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ  บัวเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร. พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย  อุตมอ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพร  หัสสรังสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร  ทิพย์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป  พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาจารย์ ดร. กาญจนา  ทวินันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้ประสานงาน

อาจารย์นรินทร์  จิวิตัน