แจ้งการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ในอัตราละ 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ ตั้งแต่ ปีที่ 11 เป็นต้นไป