การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง

Authors

  • ณัฐิกา ธนะขว้าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ธีระวัฒน์ จันทึก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

แผนการออม, เงินบานาญยามชราภาพ, กองทุนการออมแห่งชาติ, แรงงานนอกระบบ, Savings Plans, Old Age Pensions, National Saving Fund, Informal Employees

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของการเข้าร่วมแผนการออมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานนอกระบบ ในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมแผนการออมหรือเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้ดัชนีวัดความกลมกลืน 5 ดัชนี ได้แก่ ค่าไค-สแควร์, ค่า GFI, ค่า RMSEA, ค่า NNFI และค่า CFI

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนทางการเงิน นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ สังคมและเศรษฐกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน และสถาบันการออม เป็นตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเข้าร่วมแผนการออม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.11-0.76 ปัจจัยด้านการวางแผนทางการเงิน สังคมและเศรษฐกิจ ยังเป็นตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้อมอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.11-0.33 สำหรับการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของการเข้าร่วมแผนการออมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 283.44 โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .06 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.95 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 และค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองส่วนที่เหลือ (RMSEA) เท่ากับ 0.021 ดังนั้น ในการกระตุ้นแรงงานนอกระบบให้เข้าร่วมแผนการออมเพื่อสร้างเงินบำนาญยามชราภาพ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของกองทุนการออมแห่งชาติ ให้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ว่า เป็นสถาบันการออมที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมแบบสมัครใจ มีความยืดหยุ่นสูง มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีช่องทางการติดต่อง่าย

 

Analysis of Causal Relationship between Factors Affecting Participation in Savings Plans for Old Age Pensions Through National Saving Fund of Informal Employees in Angthong Province

This research aims to study causal factors that affected participation in savings plans for old age pensions through National Saving Fund of informal employees and to examine concordance between structural model of participation in savings plans and empirical data. Samples in this research were 400 informal employees in Angthong province who were member of the National Saving Fund. A tool used in this research was a questionnaire about causal factors that affected participation in savings plans for old age pensions through the National Saving Fund. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. Statistics used for hypothesis testing were 5-indicator harmony index, Chi-square, GFI, RMSEA, NNFI and CFI.

Results showed that causal factors - financial plans, supporting policies from the government, social and economy, financial return, and Saving institution – directly affected participation in savings plans for old age pensions through the National Saving Fund, with coefficient influence of 0.11-0.76. In addition, financial, social and economical plans were also indirectly affect the participation, with coefficient influence of 01..-0.33. Regarding concordance between structural model of participation in savings plans and empirical data, the concordance were found through Chi-square of 283.44, probability of .06, GFI = 0.95, RMSEA = 0.021, and CFI = 0.95. Therefore, to stimulate informal employees to participate in savings plans for old age pensions through the National Saving Fund, the government and relevant authorities will need to emphasize the importance of the National Saving Fund. Moreover, they should be convinced of the image that the institution opened an opportunity for them to join voluntarily. The institution was highly flexible, reliable, famous with good image, and easily accessible.

Downloads

How to Cite

ธนะขว้าง ณ., & จันทึก ธ. (2017). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง. RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts, 4(1), 53–63. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/article/view/75426