A Model of Competency Development in Healthcare Learning Management for Teachers in Highland Schools

Authors

  • สายฝน แสนใจพรม ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2018.156139

Keywords:

development model, teacher competency in healthcare leaning management, highland schools

Abstract

Abstract

The purposes of this research were 1) to study needs of teachers at highland schools to develop their competency in healthcare learning management; 2) to construct a model for their competency development in healthcare learning management; and 3) to analyze the results of using the competency development model for teachers in highland schools to perform healthcare learning management. The research instruments were needs assessment, quality evaluation model, teachers’ competency model, teachers’ satisfaction questionnaire, a result record of learning assessment, and interview form. The collected data were analyzed by using mean, standard deviation, Modified Priority Needs Index, percentage, as well as content analysis for qualitative method. The results are as follows: 1) the teachers in highland schools have the needs to develop their competencies in healthcare learning management on attitude, skill competence, and knowledge competency, respectively; 2) the model for their competency development consists of 3 factors: principles for teacher development, processes for teacher development, and monitoring procedure. Apart from the second factor, there are 4 steps of paradigm adjustment, prior knowledge review, participatory action, and inspiration building. With respect to validity quality, the model for teacher competency development reflected its possibility, appropriateness, correctness, coverage, and utilization in the highest level; 3) their development competency in healthcare learning management before and after intervention had a higher level, too; 4) the behaviors of students who had gained an understanding of healthcare learning management passed the evaluation criteria; and 5) both the parents and community worked in collaboration with teachers, and also had a good attitude towards their healthcare learning management.

References

เกียรติสุดา ศรีสุข. 2552. ระเบียบวิธีวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงใหม่: ครองช่างพริ้นติ้ง จำกัด.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. 2552. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและ
ถิ่นทุรกันดาร. ม.ป.ท.

จอมพงศ์ มงคลวนิช. 2555. การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชวีพร คชสินธ์. 2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ณัฐริณีย์ พิมเสน. 2553. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนโรงเรียน ที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

นิตยา แสงเล็ก. 2547. การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยชาวเขา. ศูนย์พัฒนาอนามัยบนพื้นที่สูง.
(ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล https://hhdc.anamai.moph.go.th/database/index.php?page=research_
detail.php&idresearch=36 (20 สิงหาคม 2558)

นิภา แย้มวลี. 2561. สมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะใช้หัวใจนักปราชญ์จัดการศึกษา.
กระทรวงศึกษาธิการ. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?
NewsID=42055&Key=hotnews (20 กรกฎาคม 2561)

มานิตย์ แก้วกันธะ, อินทร์ จันทร์เจริญ, จำนง แจ่มจันทรวงษ์, และพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์. 2558.
การบริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่มีนักเรียนหลายชนเผ่าเรียนรวมกัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังกวัดเชียงราย. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 9(2): 106-114.

สมควร ใจกระจ่าง. 2552. การศึกษาภาวะสุขภาพอนามัยแม่และเด็กและบทบาทครูอาสาด้าน
สุขภาพอนามัยในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล https://advisor.anamai.moph.go.th/download/research
/Research53Hill006.pdf (20 สิงหาคม 2559)

สายฝน แสนใจพรม. 2559. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยทางการศึกษา. เชียงใหม่: คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สำเนา หมื่นแจ่ม. 2555. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูง.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สุรพงษ์ แสงสีมุข, จิติมา วรรณศรี, วิทยา จันทร์ศิลา และสำราญ มีแจ้ง. 2557. รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2), 119-128.

Kenneth C. Land, Alex C. Michalos & M. Joseph Sirgy. (2012). Handbook of Social
Indicators and Quality of Life Research. (online). Retrieved from
https://books.google.co.th/books?isbn=9400724217 (January 5, 2018)

Downloads

Published

2018-11-19

How to Cite

แสนใจพรม ส. (2018). A Model of Competency Development in Healthcare Learning Management for Teachers in Highland Schools. Community and Social Development Journal, 19(1), 51–64. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2018.156139

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)