การศึกษาวิเคราะห์คำซ้อนในค่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์

  • ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี นักวิชาการอิสระด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
คำสำคัญ: คำซ้อน, ค่าวซอ

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิเคราะห์คำซ้อนในค่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคำซ้อน 2 คำ คำซ้อน 3 คำ คำซ้อน 4 คำซ้อนมากกว่า 4 คำ และคำซ้อนแบบขยายคู่  ศึกษาการสร้างคำซ้อนจากภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาบาลีสันสกฤต ศึกษาคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกัน ความหมายใกล้เคียงกัน และความหมายตรงข้ามกัน ที่ปรากฏในหนังสือค่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์ โดยศึกษาจากจากหนังสือค่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์ แต่งโดยพระญาพรหมโวหารพิมพ์ด้วยตัวอักษรล้านนา จำนวน 143 หน้า พิมพ์ที่โรงพิมพ์อเมริกัน พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2473

          ผลการศึกษาพบว่าคำซ้อน 2 คำ มีจำนวน 449 คำ คำซ้อน 3 คำ มีจำนวน 152 คำ คำซ้อน 4 คำ มีจำนวน 143 คำ คำซ้อนที่มากกว่า 4 คำ มีจำนวน 6 คำ ในส่วนของคำซ้อนที่สร้างขึ้นจากภาษาที่ต่างกันซึ่งประกอบไปด้วยภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาบาลีสันสกฤต ปรากฏคำซ้อน 2 คำที่สร้างขึ้นจากภาษาที่ต่างกัน จำนวน 105 คำ คำซ้อน 3 คำที่สร้างขึ้นจากภาษาที่ต่างกัน จำนวน 35 คำ และคำซ้อน 4 คำที่สร้างขึ้นจากภาษาที่ต่างกัน จำนวน 6 คำ สำหรับคำซ้อนที่แบ่งตามลักษณะความหมาย ปรากฏคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกัน จำนวน 253 คำ คำซ้อนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน จำนวน 343 คำ และคำซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกัน จำนวน 15 คำ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี. (2557). การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องเศรษฐีหัวเวียง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เปลื้อง ณ นคร. (2555). พจนานุกรมภาษาไทย-ไทย ฉบับอาจารย์เปลื้อง ณ นคร. กรุงเทพฯ: ไทยซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

อุดม รุ่งเรืองศรี. (2549). คร่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและสรีสุวัณณ์. เชียงใหม่ : โครงการจัดทำเอกสารข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ต้นฉบับและเป็นฐานในการสร้างนักวิชาการด้านล้านนารุ่นใหม่.
เผยแพร่แล้ว
2019-06-11
การอ้างอิงบทความ
ปัญจบุรีณ. (2019). การศึกษาวิเคราะห์คำซ้อนในค่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), 115-131. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.10
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)