Factors the Settlement and Cultivation Affecting Land Utiligation of Forest areas and Its Fire Management

Authors

  • ชลิต ศรีจันทร์แก้ว ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • นรินทร์ชัย พัฒนพงศา สาขาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2015.215086

Keywords:

Forest Fire, Forest Fire Management, , Forest Fire in the Upper Northern area of Thailand

Abstract

     This  research has the objective for studies a council meets to confiscate of the community about the habitation and the area do to eat which , there is the relation directly build   applying area the forest , in the character of the expansion pioneers forest area for cultivates the plant especially corn domesticates animals , at affect  build    forest  fire occurrence in the  Upper North area  of Thailand , by the sample has that to use in the research uses the way chooses to specify  fix  16 Tumbol amount areas , divide be , the Tumbol is which , be in in forest area conserves , 8 amounts are , and  in  reservaton  National area , 8 amounts are , at have dot heat amount from most the data of control the forest  fire part , natural resources ministry and the environment , which , appraise violence level of heat dot of year , 2556 Buddhist Eras are (the period is January  -  April 2556) thereafter get choose location village sticks or , stay in forest area has most and the researcher go to collect data research in village area aforementioned. The education researches to have variable ,  be , the factor  from the habitation  and  the area do to eat of the community which , there is the indicator , compose , (1)  period of dwelling time in the community , (2)  using cultivated area proportion in forest area , and , (3)  the attentiveness in the prevention and extinguish a  forest  fire , by have the variable follows , be , applying area the forest and forest  fire management , in order that , get set a format both of research in quality manner and quantity manner , by the way researches quality that manner uses education community techinque participate inly , and data manner deep education from important informant , for use in hypothesis research test 1 and the way research quantity that manner use analysis statistics  Multiple Regression Analysis  for seek the relation of variable factor that affects to build  the ability of the community in applying area the forest and forest  fire  management   for use in hypothesis research test 2.  The   Research  result  abovementioned   that
1.  16 both  of  village  communities  in forest area s conserve and reservaton National

area have depending on forest by enterring settle down to do eat and enlarge the household in forest area continuously  and apply forest area by enterring picks to seek of kind plant forest most , be , every kind fungi , the vegetables is sweet , and a bamboo shoot , etc. think 66.20 percentages next are animal kind , for example ,  money spinner , red ant egg , etc. , think 33.80 percentages of a kind of the forest where the community enters to pick seek of the all forest , be in line with research hypothesis 1 that the community has depending on and gain an advantage from using way of life coexist with the forest ,
2.  Period of time dwelling factor in a village s bear fruit to are related to build participating in s of the community s in the prevention and extinguish a fire both of forest in forest area conserve and reservaton National area , for proportion using cultivated area factor in forest area , and attentiveness factor in the prevention and extinguish a fire the forest bear fruit to are related to build the acceptance and follow mechanical the social control in the prevention and extinguish a fire the forest where affect to build    applying area the forest of the community in 0.05 significance way statistics level are in line with research hypothesis 2 that the factor from the habitation and the area do to eat of the community bear fruit the manner are related to build   applying area the forest and forest  fire management  of the community in the  Upper Northern area  of Thailand  

References

โกวิทย์ พวงงาม. 2553. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

งานส่งเสริมเครือข่าย. 2544. การพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน. กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

ทวีศักดิ์ นพเกสร. 2557. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.esanphc.net/online/pl/pl.pdf. (12 มิถุนายน 2557)

ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2550. รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2550. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ.

ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์. 2553. ชุมชนศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล. 2553. สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. 2538. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. เชียงใหม่: ศิริลักษณ์การพิมพ์.

นเรศ ชมบุญ. 2546. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟป่า กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานการศึกษาอิสระหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันราชภัฎมหาสารคาม.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. 2544. ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้าน สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

พนัส ทัศนียานนท์. 2543. ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการด้าน สิ่งแวดล้อม. เอกสารประกอบการสัมมนา สถาบันกฎหมายอาญา.

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักประสานงานภาคเหนือตอนบน. 2556. การจัดการไฟป่าในต่างประเทศ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.tunkwan.com/index.php/ (8 กรกฎาคม 2556)

ระวี ถาวร และคณะ. 2551. ป่าชุมชน : กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของสังคมไทย. ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วันชัย วัฒนศัพท์. 2547. ความขัดแย้งหลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ: สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า.

ศศินา ภารา. 2550. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด.

ศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ. 2554. การทบทวนวรรณกรรมไฟป่าและการเผาในพื้นที่การเกษตรและการจัดการ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุภางค์ จันทวานิช. 2552. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสถียร เชยประทับ. 2550. การสื่อสารและการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หาญณรงค์ เยาวเลิศ. 2555. การจัดการความขัดแย้งบนพื้นที่ป่า. (ออนไลน์). แหล่งที่มา http: //www.thaipublica.org/2012/11/harnnarong-yaowalert/ (7 ตุลาคม 2557).

John, M. C. and Norman T. U. 1980. Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity. World Development, Vol 8, Issue 3, p.213- 235.

Emile, D. 1971. The Elementary Forms of the Religious Life. Reader in Comparative Religion, W.A. Lessa and E.Z. Vogt, eds. (New York: Harper and Row).

Spiro, M. E. 1969. Religion : Problems of Definition and Explanation. Anthroplogical Approachee to the Study of Religion, M. Banton,ed., London, England: Tavistock Publication, p.85-126.

Downloads

Published

2015-12-26

How to Cite

ศรีจันทร์แก้ว ช., & พัฒนพงศา น. (2015). Factors the Settlement and Cultivation Affecting Land Utiligation of Forest areas and Its Fire Management. Community and Social Development Journal, 16(1), 29–41. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2015.215086

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)