การพัฒนาสารคดีวีดิทัศน์สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิต ของแรงงานชนเผ่าลาหู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

Authors

  • ธนิพนธ์ ไชยแก้ว

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96120

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคมและวิถีชีวิตของแรงงานชนเผ่าลาหู่ และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการมาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ของแรงงานชนเผ่าลาหู่

การวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมที่ชมสื่อสารคดีวีดิทัศน์ แรงงานชนเผ่าลาหู่ ที่อาศัยอยู่ใน ตำบลป่าตัน และตำบลช้างเผือก จำนวน 56 คน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า จากตัวอย่างผู้ที่ชมสารคดีวีดิทัศน์ เรื่องแรงงานชนเผ่าลาหู่ แรงงานที่เคย มีทัศนคติด้านลบต่อนายจ้างในอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีขึ้นต่อนายจ้างมากขึ้น เนื้อหาของสารคดี แรงงานชนเผ่าลาหู่ มีผลต่อทัศนคติที่ดีในการอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ของแรงงานต่างด้าวชนเผ่าลาหู' โดยแรงงานได้รับสาระความรู้จากสารคดี รูปแบบ การนำเสนอที่มีผู้ดำเนินเรื่องมีกลวิธีการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่อง การใช้ภาษา เพลงประกอบ เสียงบรรยาย ภาพประกอบเทคนิคการลำดับภาพ เทคนิคที่เกิดจากภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ดีทำให้สามารถสื่อความหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างดี ระยะเวลาในการนำเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระในสารคดี แรงงานชนเผ่าลาหู่ สามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบการนำเสนอจากสารคดี เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ แรงงานชนเผ่าลาหู่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสารคดีแรงงานชนเผ่าลาหู่ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติที่ดีในการอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือว่าสนใจเรื่องราวของแรงงานชนเผ่าลาหู่

Development of a Video Documentary Reflecting Society and the Way of Life of Lahu Labourers in Ampher Meuang Chiang Mai

The purpose of this research is to รณdy the social condition and the way of life of Lahu labourers in order to make a good attitade in living in Chiang Mai of Lahu labourers.

This thesis is a quantitative research using a questionnaire created as a tool to collect data from people who watched a video documentary of Lahu labourers living in Patan Sub-district, Chang Pueak District, a total 56 persons. The analysis result was presented with descriptive statistics, frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and presentation of result of hypothesis testing.

The research result revealed that the people watching the video of Lahu labors are Lahu labourers having different attitades towards coming to live in Chiang Mai; content of the video of Lahu labourers affected the good attitade of Lahu labourers coming to live in Chiang Mai, the audience getting knowledge from the non-fiction; the presentation pattern with moderator having tactic of story opening, storytelling, language using, original soundtrack song, soundtrack, sequence of shot technique, technique from computer graphics; The time of presentation affected the good attitade to living in Chiang Mai; The audience are able to take advantage of the presentation pattern of the non-fiction to be a guideline for their living; Most of the audience had opinion that the non-fiction of Lahu labors can help to make understanding, give knowledge, and make a good attitade for the Lahu labourers about living in Chiang Mai and would be useful for one studying or interested in the matter of Lahu labourers.

Downloads

How to Cite

ไชยแก้ว ธ. (2012). การพัฒนาสารคดีวีดิทัศน์สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิต ของแรงงานชนเผ่าลาหู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 13(2), 131–143. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96120

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)