การพัฒนาหนังสืออเล็กทรอนิกสสำหรบเด็ก จากนิทานลานทอง เรื่อง พี่กับน้อง

Authors

  • จิรวัฒน์ เทียนขวัญ สาขาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96125

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กจากนิทานลานทอง เรื่อง พี่กับน้อง เพี่อประเมินประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และประเมินความพึงพอใจภายหลังรับชม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จำนวน 30 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กจากนิทานลานทอง เรื่อง พี่กับน้อง แบบประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินประสิทธิผลการสร้างความตระหนักในความสามัคคี และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กจากนิทานลานทอง เรื่อง พี่กับน้อง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่างหลังรับชมสูงแตกต่างก่อนรับชมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52

The Development of Electronic Book for Children From the Story of Brothers in Lantong Folk Tale

The aim of this research is to development the electronic book for children from the story of brothers in LanTong folk tale, in order to evaluate the effectiveness of electronic book and assess their satisfaction after watching electronic book. The total amounts of the sample were 30 students from grade 1 at Satit Rajabhat Chiang Mai School. The research instruments used is electronic book in realization in unity, evaluation on the efficiency of electronic book, evaluation on effectiveness in the development in unity and contentment questionnaire in electronic book. The statistics used percentage, mean and standard deviation.

The result of the development of electronic book for children from the story of brothers in LanTong folk tale was highly effective with the mean of 3.95 and the standard deviation of 0.62. The efficiency of watching electronic book was higher than before with significant at 0.05 and the representative students were highest satisfy with the average of 4.57 and the standard deviation of 0.52.

Downloads

How to Cite

เทียนขวัญ จ. (2014). การพัฒนาหนังสืออเล็กทรอนิกสสำหรบเด็ก จากนิทานลานทอง เรื่อง พี่กับน้อง. Community and Social Development Journal, 14(1), 1–12. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96125

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)