โครงการวิจัยการจัดทำชุดกิจกรรมในการพัฒนาการ ทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • อภิสิทธิ์ ชัยมัง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96128

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อน วัยเรียน การจัดทำชุดกิจกรรมในการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน และ การประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร,ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นเด็กชายจำนวน 17 คน และเด็กหญิงจำนวน 13 คน รวมจำนวน 30 คนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กก่อนวัยเรียน และการปฏิบัติชุดกิจกรรม สัปดาห์ละ 2 วันเป็นเวลา 8 สัปดาห์

สรุปผลการวิจัยพบว่า หลังจากการปฏิบัติชุดกิจกรรม ในสัปดาห์ที่ 8 การพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียนในด้านต่าง ๆ มืพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งเด็กสามารถตอบสนองต่อการออกคำสั่งพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของครูได้ดีขึ้น อีกทั้งสามารถจัดทำชุดกิจกรรมฯ ที่ดีงดูดความสนใจและเหมาะสำหรับกลุ่มประชากรได้เป็นอย่างดีและสมรรถภาพทางกายหลังจากได้มืการทดสอบก่อน และหลังการฝึก ปรากฏว่าสมรรถภาพทางกายดีขึ้นกว่าก่อนการฝึกอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Physical Development of the preschool children of Child Development Center in Fhaham District Amphur Muang, Chiang Mai Province

The research was to study the physical development of the preschool children. This physical development collection and the evaluation of the physical development of the preschool children in the preschool children of Child Development Center in Fhaham District Amphur Muang, Chiang Mai Province . The population in this research were the 3-4 years of age in the preschool children of Child Development Center in Fhaham District Amphur Muang, Chiang Mai Province, divided into two groups that were 17 boys and 13 girls, totally 30 persons. The instrument in this research were the physical capability of preschool test and activity set which the students exercise two days per week, totally eight weeks.

The result of the research found that there is the good physical development of pre-study students after the eight weeks of exercise. They can be better response through the teacher’s instruction and they can do the activity set which attracted their interesting and suitable with the population. The physical capability after the pre-test and post-test was found that the students’ capability is better. There are the significant at .05

Downloads

How to Cite

ชัยมัง อ. (2014). โครงการวิจัยการจัดทำชุดกิจกรรมในการพัฒนาการ ทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 14(1), 41–56. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96128

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)