แน : พัฒนาการและกระบวนการสร้าง

Authors

  • บูรณพันธุ ใจหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96135

Abstract

การศึกษาวิจัยเรื่องแน : พัฒนาการและกระบวนการสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงกระบวนการสืบทอดและวิธีการสร้างแนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและทฤษฎีการศึกษาทางมานุษยดนตรีวิทยาในการศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม ผลการวิจัยพบว่า

1. แนเป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติความเป็นมาและมีการใช้งานมามากกว่า 700 ปี และได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม จากเครื่องดนตรีคือปีซูน์นาจากเปอร์เซีย จากการศึกษาแน มีกระบวนการวิธีการสืบทอดอยู่ 2 อย่างคือ 1. กระบวนการสืบทอดทางด้านการบรรเลง 2. กระบวนการสืบทอดทางด้านการสร้าง เป็นการสืบทอดโดยวิธีมุขปาฐะ โดยการสอนตัวต่อตัวระหว่างครูกับลูกศิษย์

2. กระบวนการสร้างแน พบว่า แนที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ขนาดคือ แนหลวง และแนหน้อย แนทั้ง 2 ขนาดมีกระบวนการสร้างที่เหมือนกัน คือ 1. สร้างเลาแน 2. สร้างลำโพงหรือกวา 3. สร้างลิ้นแน หรือกำพรวด

แน เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาประเภทลิ้นคู่ (Double-reed aerophone) มีใช้อยู่ 2 ขนาดในปัจจุบันมีระดับเสียงหลักตามจำนวนรูนับ 7 เสียงและสามารถให้เสียงเกิดขึ้นได้มากกว่า 1 ช่วงทบ (Octave) โดยมีระยะห่างเสียงแต่ละเสียงไม่เท่ากัน เสียงที่สามารถปรากฏได้ทั้งหมด 14 เสียงโดยประมาณ

HNAE : Development and Process of Creating

This research looks into the heritage of hnae, a double-reed aerophone instrument indigenous to Thailand’s northern region, and the methods for creating the instrument. Nhae has seven holes on its body, through which seven main notes are produced. The instrument can produce more than one octave of notes with different intervals between them, and a total of 14 different sounds can be made on it. Using a qualitative research methodology and theories in ethnomusicology to analyze data from a review of literature and field research, the following findings were made :

1. Hnae heritage : An instrument dating back over 700 years and still in use today, hnae is influenced by the Persian Zurna. The hnae heritage has been passed down through : 1.1 the playing of the instrument; 1.2 the making of the instrument taught orally by teacher to student.

2. Hnae making : Today two different types of hnae are in use : hnae-luang (big hnae) and hnae-noi (small hnae). The creation of both types of hnae consists o f : 2.1 the making of lao-hnae (coni tube); 2.2 the making of tawa (bell); and 2.3 the making of lin-hnae (reed).

Downloads

How to Cite

ใจหล้า บ. (2014). แน : พัฒนาการและกระบวนการสร้าง. Community and Social Development Journal, 14(1), 139–151. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96135

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)