บทบาทเชิงจริยรรรมของนักหนังสือพิมพ์ ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

Authors

  • วัฒณี ภูวทิศ คณะนิเทศคาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96171

Keywords:

บทบาทเชิงจริยธรรม, นักหนังสือพิมพ์, รายงานข่าวสารหน้าหนึ่ง, หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย, Ethical roles, Journalists, News reporting, Front Page, Thai daily newspaper

Abstract

การวิจัยมุ่งศึกษาบทบาทเซิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย มูลเหตุที่ทำให้นักหนังสือพิมพ์ละเมิดจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ทำงานในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 167 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าบทบาทเซิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งอยู่ในระดับสูง พิจารณารายด้านพบว่าการนำเสนอคำบรรยายใต้ภาพมากที่สุด รองลงมาคือ การนำเสนอรายงานพิเศษ การนำเสนอเนื้อข่าว การนำเสนอความนำข่าวและการนำเสนอภาพข่าว ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ การทำงาน และประเภทของหนังสือพิมพ์ที่มืความแตกต่าง ไม่ทำให้บทบาทเซิงจริยธรรมในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งแตกต่างกัน มูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักหนังสือพิมพ์ละเมิดจริยธรรมทางวิชาชีพคือ นโยบายการนำเสนอข่าว ยอดขายของหนังสือพิมพ์ โฆษณาที่ลงในหนังสือพิมพ์ภาวะด้านเศรษฐกิจของนักหนังสือพิมพ์ และความไม่เข้มงวดของข้อบังคับทางจริยธรรมวิชาชีพ

ETHICAL ROLES OF JOURNALISTS TO REPORT IN FRONT PAGE OF THAI DAILY NEWSPAPER

This quantitative research aims to investigate the ethical role of journalist to report in front page of Thai daily newspaper. Moreover, the study examined motivations that move journalists to break the code. The sample in this research is 167 journalists who work in Thai daily newspaper that distributed in Bangkok. The questionnaire is used to collect data which are analyzed frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent sample t-test, One-way Analysis of Variance. The research result revealed that ethical role of journalists to report in front page of Thai daily newspaper reporting had high performance. The first five aspects that showed journalist’s high morality were photo captions, scoops or special reports, news contents, lead, news photo, respectively. The result of hypothesis testing found that journalists with the different gender, ages, education, work’s experience and type of newspaper have not different report in front page of Thai daily newspaper. There were five factors that tempted journalists to break the code of ethics. Those are the organization’s policy, circulation, sponsorship, personal economic status, and non-strictness of the code of ethics

Downloads

How to Cite

ภูวทิศ ว. (2014). บทบาทเชิงจริยรรรมของนักหนังสือพิมพ์ ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย. Community and Social Development Journal, 15(1), 97–107. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96171

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)