การดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Main Article Content

นภสมน นิจรันดร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพปัญหาหลังเกษียณอายุราชการของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2) ศึกษาการปรับตัวหลังเกษียณอายุราชการของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา และ(3) วิเคราะห์องค์ประกอบของการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ยังคงทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการสอนแต่ลดน้อยลง ควบคู่กับการทำกิจกรรม ตามความสนใจและให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ด้านสุขภาพมีการดูแลตั้งแต่ช่วงทำงานประจำและให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ อาจารย์มีรายได้ที่มั่นคงและมีบำนาญหลังเกษียณจึงไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษียณอายุราชการหลายปีจะมีการเข้าสังคมลดน้อยลง และมีการใช้หลักธรรมและการกำหนดเป้าหมายใหม่หลังเกษียณเพื่อการปรับตัวด้านจิตวิทยา  โดยองค์ประกอบการสร้างความสุขวัยเกษียณ จำแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ได้แก่ สุขภาพดี มีกิจกรรม การเตรียมความพร้อม การใช้ชีวิตสมดุลมีแบบแผน และกำหนดเป้าหมายใหม่หลังเกษียณ ระดับครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่น การมีผู้ดูแล ส่วนระดับสังคม ได้แก่  ค่านิยมของสังคม นโยบายรัฐ และกลุ่มเพื่อน

Article Details

บท
บทความวิจัย