แนวทางการพัฒนาความสุขให้แก่ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

Main Article Content

สุเมษย์ หนกหลัง
จิตรา ดุษฎีเมธา
ปริชัย ดาวอุดม
ณัชวดี จันทร์ฟอง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


            การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของคนในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกและศึกษาแนวทางการพัฒนาความสุขให้แก่ชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลคือ การวิเคราะห์เอกสาร การสำรวจพื้นที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 35 คน ใช้เทคนิคสามเส้าเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลคือ เทคนิคสามเส้าแบบวิธีการที่แตกต่างและเทคนิคสามเส้าของผู้ให้ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของคนในชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติสังคม  มิติเศรษฐกิจ มิติทางการเมือง และมิติสุขภาพ อีกทั้ง แนวทางการพัฒนาความสุขให้แก่ชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ การรวมกลุ่มของชุมชน การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี การสร้างอาสาสมัคร และอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน

Article Details

บท
บทความวิจัย